Bezpečnost potravin

FVO: Zpráva z mise do Číny

Vydáno: 10. 3. 2010
Autor:

Mise FVO (září 2009) zaměřená na materiály ve styku s potravinami exportované do EU zjistila řadu nedostatků.

Evropská komise prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti provedla ve dnech 14.–19.9.2009 misi do Číny. Cílem mise bylo posoudit systémy oficiálních kontrol pro materiály ve styku s potravinami, které se exportují do EU a zda Čína reagovala na doporučení FVO z mise, kterou FVO provedl do Číny v roce 2007 (zpráva SANCO 7572/2007).
V Číně odpovídají za bezpečnost materiálů ve styku s potravinami dvě instituce (AQSIQ a Customs), stejně jako při předcházející misi.
Od předcházející mise byla obecná a specifická národní legislativa doplněna v oblasti plastových a silikonových materiálů ve styku s potravinami. Uvedené materiály se nyní před exportem z Číny povinně kontrolují. Požadavky Evropského společenství na plasty ve styku s potravinami jsou kromě některých výjimek široce obsaženy v nových legislativních opatřeních Číny pro plasty. Výjimka se týká např. migrace primárních aromatických aminů (PAAs).
Vedle keramiky je oficiální systém kontroly exportu zaveden pro plasty, silikony a některé kovové materiály ve styku s potravinami. Pro jiné materiály však neexistuje ekvivalentní systém oficiální kontroly exportu do EU. Jde zejména o kovové kuchyňské náčiní (non-fillable metal kitchenware), které je zejména předmětem hlášení v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
Pokud jsou materiály ve styku s potravinami exportovány do EU přes Hongkong, výrobky se testují pouze z hlediska shody s národními standardy Číny. To znamená, že se testy na shodu s některými požadavky EU, např. pro PAAs, neprovádějí.
Laboratorní metoda pro testování migrace z plastových materiálů ve styku s potravinami se v Číně liší od metody popsané ve směrnici 2002/72/ES. To má za následek, že testy provedené v laboratořích EU a Číny mohou docházet k odlišným výsledkům.
Jeden z kontrolních orgánů (AQSIQ) neprováděl důkladné šetření ve společnostech, jejichž výrobky byly předmětem hlášení v RASFF.
Od předcházející mise se kontrolní systém pro materiály ve styku s potravinami určené pro export do EU zlepšil. Došlo k zavedení některých požadavků EU na tyto materiály. Nedostatky jako nedostatečná způsobilost laboratoří, neúplné prověřování společností notifikovaných prostřednictvím RASFF, potenciální riziko z nevyhovujících materiálů exportovaných do EU přes Hongkong znamenají, že shoda s požadavky EU není zabezpečena.
FVO ve své zprávě (viz příloha) uvádí řadu doporučení pro kompetentní autority v Číně.
 
 
 

FVO: plán auditů a inspekcí v roce 2010
FVO: výroční zpráva za rok 2008