Bezpečnost potravin

FCM: aktualizace výzkumu s ohledem na posuzování bezpečnosti – veřejná konzultace

Vydáno: 17. 7. 2015
Autor: KM EFSA

Experti EFSA přezkoumali nedávné vědecké poznatky posuzující látky používané v materiálech pro kontakt s potravinami s ohledem na jejich bezpečnost

Experti EFSA přezkoumali nedávné vědecké poznatky zabývající se posuzováním látek používaných v materiálech pro kontakt s potravinami s ohledem na jejich bezpečnost, které by mohly být brány v úvahu pro aktualizaci směrnic EU.

EFSA vyzývá evropské a národní posuzovatele a manažery rizika, stejně jako zájmová sdružení a vědeckou obec, k poskytnutí zpětné vazby k tématům, která předkládají v tomto návrhu vědeckého stanoviska.

Navrhovaná stanoviska nastiňují nové vědecké úvahy, které mohou pomáhat zpřesnit hodnocení rizik pro spotřebitele plynoucích z expozice materiály pro kontakt s potravinami, a tím pádem pak poskytnout vyšší úroveň ochrany, zejména kojencům a batolatům.

Představený návrh poskytuje Evropské komisi vědecký základ pro diskuzi mezi manažery rizika ohledně případných důsledků pro management rizika. V dalším kroku tohoto procesu navrhne Evropská komise EFSA možné úrovně ochrany spotřebitelů, které by se měli zvážit, tj. dokument s pokyny EFSA o revidovaných požadavcích na údaje pro budoucí aplikace materiálů pro kontakt s potravinami.

Zvláště se návrh zabývá a předkládá:

  • Vylepšené odhady expozice spotřebitelů těmto látkám na základě průzkumů spotřeby potravin a kategorií potravin
  • Moderní přístupy, jako je modelování pro odhad migrace z reziduí těchto látek do potravin
  • Vylepšené strategie testování toxicity, které souvisí s různými přístupy a požadavky na údaje
  • Úvahy o nezkušebních metodách pro hodnocení bezpečnosti záměrně přidaných látek (jako jsou nečistoty a takzvané degradační produkty)

Na nedávném setkání Vědecké sítě EFSA pro potravinářské přídatné látky a balením potravin, sdílel Úřad návrh s odborníky z jednotlivých členských států EU.

Všechny zúčastněné strany jsou vyzvány, aby předložily své připomínky on-line do 7. října 2015.

Veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska „Poslední vývoj v posuzování rizik chemických látek v potravinách a jejich možné dopady na posuzování bezpečnosti látek používaných v materiálech pro styk s potravinami“ naleznete na webu EFSA zde.

Zdroj: EFSA: Food contact materials: updating the science for safety assessments – public consultation