Bezpečnost potravin

Evidence darované  krmné směsi

Vydáno: 16. 6. 2009
Autor: bodokova1

Odpověď na dotaz.

V případě, že obdržím darem od registrovaného dodavatele krmnou směs, podléhá tento dar  vedení evidence? 
 
Základ odpovědi na tento dotaz musíme hledat zejména v pojmosloví legislativních předpisů. V Nařízení (ES) č. 178/2002 je v článku 3 uvedeno, že:
– "sledovatelností" se rozumí možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvířete nebo látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se očekává, že takto přimísena bude;
– "uvádění na trh" je držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.
 
V Nařízení č. 183/2005, o hygieně krmiv je v čl. 21) uvedeno, že „dohledatelnost krmiv a složek krmiv“ v celém potravinovém řetězci je nezbytným prvkem zajištění bezpečnosti krmiv.
 
Z definice "uvádění na trh" tedy vyplývá, že rovněž „darování krmiva“ je „uváděním krmiva do oběhu“. Vzhledem k tomu, že se jedná o krmivo (viz dotaz č. 15), vztahují se na takového provozovatele krmivářského podniku (PKP) povinnosti uvedené v Nařízení o hygieně krmiv.
Jednou z těchto povinností je vedení evidence, která vyplývá z článku 4, a zejména z článku 5 Nařízení o hygieně krmiv, který jsou pro prvovýrobce uvedeny v Příloze I části A II a pro ostatní PKP jsou uvedeny v Příloze II. V Příloze II jsou požadavky na vedení evidence uvedeny v části „Vedení záznamů“.
 
„Darování“ krmiva je tedy činností, která podléhá dikci Nařízení o hygieně krmiv a PKP, který  krmivo daruje, má povinnost vést evidenci o uvedení do oběhu. Rovněž PKP, který krmivo přijme, má povinnost vedení evidence podle čl. 5, Přílohy č. II. Nařízení o hygieně krmiv.