Bezpečnost potravin

EU šéfové veterinárních služeb v české režii

Vydáno: 20. 4. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.4.2009.

Jednání nejvyšších veterinárních autorit členských zemí EU, které uspořádala Státní veterinární správa ČR ve dnech 13. – 16. 4. 2009 bylo úspěšné.
 
V průběhu pracovního jednání byly probírány zejména tyto body: Strategie zdraví zvířat 2007 – 2013; vztahy se třetími zeměmi – vývoj situace s Ruskou federací; vyšetřování na trichinellu a akreditace laboratoří na toto vyšetření; informace o závěrech z Konference k politice kvality zemědělských produktů, která se konala v Praze 12. – 13. března (prezentace ČR). Dále pak příprava voleb navržených kandidátů za EU do OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) a EUFMD (Evropská komise pro kontrolu slintavky a kulhavky). Dalším zajímavým bodem bylo řešení finančních příspěvků EU na zdravotní programy u zvířat na rok 2010. Důraz byl kladen též na posílení zdravotního dozoru a kontrolních mechanismů zemí z oblasti okolo Středozemního moře.
 
ČR prezentovala Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Na žádost Dánska byla projednána speciální garance na salmonelu u masa brojlerů a vajec v souladu s článkem 8 nařízení 853/2004;
 
Za úspěšné lze považovat, že český „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu“ byl hodnocen velmi dobře. Lze toto považovat za úspěch naší veterinární diplomacie. Přijetí tohoto nařízení bylo a je prioritou české republiky po dobu jejího předsednictví. Uvedený kompromisní návrh nařízení vyjasní a sjednotí přístup k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty, zjednoduší a sníží administrativní zatížení při současném zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat při současném zvážení ekonomických aspektů. Projednávání tohoto návrhu v Pracovní skupině Rady EU bylo za našeho předsednictví ukončeno, následně ho projednal COREPER. Projednání v Evropském parlamentu se očekává v 17. týdnu tohoto roku. Pokud bude tento návrh přijat, stane se nesporně jedním z úspěchů českého předsednictví. Na jednání bylo členskými státy, Sekretariátem Rady a Komisí kladně hodnoceno úsilí, které ČR v této oblasti vyvinula, a příprava tohoto předpisu byla vyhodnocena jako vynikající příklad spolupráce „TRIO-PRESS“, tj. tří předsednických zemí, které po sobě následují, v tomto případě Francie, ČR a Švédska.
 
Ve vztazích se třetími zeměmi byla projednávána především otázka Ruska. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR, informoval své kolegy o jednání tzv. kulatého stolu mezi zástupci Evropské komise a zástupci Ruské federace, které se uskutečnilo pod patronací Státní veterinární správy ČR v Praze ve dnech 25. – 26. 3. 2009 v rámci ČR PRES. Tématem byly „Podmínky exportu mléka, mléčných výrobků a červeného masa z EU do RF“. Závěry z jednání šéfů veterinárních služeb (CVO) směřují EU k dalšímu vyjednávání, tak aby došlo k pozitivnímu posunu při exportu zmíněných komodit do RF. Jde tedy o to, že další jednání musí probíhat na vyšší, politické, úrovni, a to například v rámci jednání G 8.
 
Kromě oficiálních jednání mělo setkání šéfů veterinárních služeb EU i neformální část. Na slavnostní večeři přednesl úvodní projev náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák, který představil úkoly jednání. V rámci neformální části setkání pak účastníci navštívili Konopiště, seznámili se s úrovní chovatelské práce na hřebčíně Favory, měli možnost posoudit účinnost státního veterinárního dozoru zde i v oblasti myslivosti, v péči o volně žijící zvěř.
 
Podle všech účastníků i zástupců stálého zastoupení lze považovat setkání „nevyšších evropských veterinářů“ v Praze za velký úspěch, za úspěch naší veterinární diplomacie. Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, vyjádřil uspokojení, že SVS ČR byla schopna zorganizovat takovouto akci, a že jsme mohli prezentovat svou práci v rámci předsednictví, a to jak státního veterinárního dozoru, tak i naší pohostinnosti.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR