Bezpečnost potravin

ETP “Plants for the Future”: pracovní program 2007

Vydáno: 10. 2. 2007
Autor: pospisilova

Zaměření výzkum v EU v oblasti rostlinných zdrojů a jejich využití. Podpora projektům v 7. rámcovém programu V&V.

ETP “Plants for the Future” (Evropská technologická platforma “Rostliny pro budoucnost”) je fórum subjektů zabývajících se rostlinnou genomikou a biotechnologií. Od června 2005 probíhá v rámci této platformy diskuse k vytvoření strategického výzkumného programu (Strategic Research Agenda, SRA). Předpokládá se, že SRA bude dokončen a publikován na jaře 2007.
TP Plants for the Future je jednou ze sedmi platforem, které jsou aktivní v oblasti bio-ekonomiky (bio-economy). Termín “bio-economy” zahrnuje všechny průmyslové a ekonomické sektory, které produkují, využívají nebo řídí (manage) biologické zdroje. Evropská bio-ekonomika má v současné době obrat více než 1 500 miliard EUR a zaměstnává 22 milionů lidí.
 
Přehled ETP aktivních v oblasti bio-ekonomiky
Fórum pro rostlinnou genomiku a biotechnologii
Technologická platforma pro sektor založený na lesním hospodářství
SusChem (Sustainable Chemistry; White Biotech)
TP pro udržitelnou chemii
TP pro potraviny k podpoře zdraví člověka (Potraviny pro život)
FABRE – TP (Farm Animal Breeding)
TP pro šlechtění a reprodukci zvířat
Globální zdraví zvířat
Biofuel (připravuje se internetová stránka)
Biopaliva
 
dokumentu EPSO (European Plant Science Organisation) jsou uvedeny informace týkající se problematiky výzkumu v oblasti rostlin zahrnuté do 7. rámcového programu výzkumu v EU (2007–2013; aktualizace k 2. 2. 2007).
7. rámcový program je organizován do čtyř programů odpovídajících čtyřem základním složkám evropského výzkumu, tj.:
– spolupráce (cooperation): podpora trans-nacionálního výzkumu,
– myšlenky (ideas): podpora výzkumu řízeného badateli,
– lidé (people): podpora jednotlivých výzkumníků,
– kapacity (capacities): podpora výzkumných kapacit.
 
Program “spolupráce” zahrnuje 9 tematických oblastí [pozn.: v konečné verzi programu spolupráce existuje 10 tematických oblastí: 9. security (bezpečnost), 10. space (vesmír)].
Dne 22. prosince 2006 byly ve Věstníku EU publikovány výzvy k podávání projektů. Konečný termín pro podávání projektů v 1. výzvě (Call 1), ve které budou financovány projekty z rozpočtu roku 2007, je 2. květen 2007. První výzva bude probíhat jako jednokroková akce. V květnu 2007 bude oficiálně publikována první polovina 2. výzvy (Call 2A), přičemž 2. výzva bude realizována ve dvou krocích s termíny pro podávání projektů: 11. září 2007 a 31. ledna 2008. Pro financování projektů ve výzvě 2A bude použita část finančních prostředků z rozpočtu na rok 2008.
 
Níže je uveden přehled prioritních aktivit a oblastí, které budou podporovány v 7. rámcovém programu V&V, v tematické oblasti 2: Potraviny, zemědělství a biotechnologie. V dokumentu EPSO jsou uvedeny i jednotlivé konkrétní akce, které získají finanční podporu (jsou uvedeny požadavky na typ projektu, velikost projektu, termíny pro podání projektu aj.)
 
Tematická oblast 2: Potraviny, zemědělství a biotechnologie
Aktivita 2.1: Udržitelná produkce a management biologických zdrojů z půdního, lesního a vodního prostředí
Oblast 2.1.1: “Enabling research”
Oblast 2.1.2: Zvýšená udržitelnost všech produkčních systémů (zemědělství, rybářství a akvakultura); zdraví rostlin a ochrana plodin
Oblast 2.1.4: Socio-ekonomický výzkum a podpora politikám
 
Aktivita 2.2: Od stolu po farmu: potraviny, zdraví a prospívání
Oblast 2.2.5: Vlivy na životní prostředí a celkový potravinový řetězec
 
Aktivita 2.3: Vědy o životě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a procesy
Oblast 2.3.1: Zdokonalená biomasa a obnovitelné zdroje rostlinného původu
Oblast 2.3.2: Bioprocesy
 
Tematická oblast 1: Zdraví
Aktivita 1.1: Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro zdraví
Oblast 1.1.1: “High-throughput research”
 
Aktuální informace o činnosti platformy jsou průběžně uveřejňovány na stránkách ETP Plants for the Future.