Bezpečnost potravin

Elektronické testování kvality krmiv

Vydáno: 20. 6. 2007
Autor: pospisilova

Očekává se, že elektronické testování kvality krmiv umožní  přesné monitorování krmných složek, přesné řízení kvality  a realizaci programů bezpečnosti krmiv.

Kvalita výrobku je úzce spojená s jeho fyzikálními a organoleptickými vlastnostmi; smyslové hodnocení (zrakem a čichem) je rychlý postup hodnocení kvality  v polních podmínkách. Hodnocení kvality a bezpečnosti krmiv v reálném čase, nezávislé na lidských smyslech umožňují postupy elektronické analýzy založené na elektronickém nose a elektronickém jazyku.  
Elektronický nos. V porovnání se smyslovým hodnocením je analýza pomocí elektronického nosu vysoce citlivá, příprava vzorku je snadná, postup není   destruktivní, detekce je  rychlá, nákladnost postupu nižší a objektivita vysoká.
Aplikace elektronického nosu v krmivářském průmyslu není dosud tak vyvinutá jako její využití v potravinářství. Jako slibná se ukazuje  při kontrole bezpečnosti krmiv z hlediska  zaplísnění. Nedávné studie dokázaly schopnost elektronického nosu rozlišovat nekontaminované vzorky a vzorky kontaminované různými druhy nebo kmeny toxických plísní.  Studie naznačují, že technologie elektronického nosu se může využít jako metoda skríningu a   rychlé detekce plísňové kontaminace a přítomnosti mykotoxinů v krmivech a potravinách. O poznání a možnostech likvidace mykotoxinové toxikace a o rozšíření mykotoxinů v  krmivu a potravinách mají zájem výrobci, zpracovatelé, regulační orgány i výzkumníci po celém světě z důvodů ekonomického dopadu, zajištění bezpečných krmiv a potravin a zdraví zvířat.
Další využití elektronického nosu v krmivářském průmyslu a jeho význam v bezpečnosti krmiv spočívá v identifikaci výrobků živočišného původu, obecně známých jako zpracované živočišné proteiny (PAP) v krmivech. Podle nejnovějších zpráv může být  elektronický nos využitelný pro hodnocení kvality tuku v krmivech pro domácí mazlíčky. Ukazuje se, že elektronický nos bude využitelný v řadě aplikací v krmivářském průmyslu.
Elektronický jazyk. Podobně jako elektronický nos je elektronický jazyk analytickým nástrojem, schopným diferencovat složky v roztoku. Postupy analýzy pomocí elektronického jazyka    jsou stejné jako postupy elektronického nosu. Jsou schopné rozlišit komplex tekutin různého původu a  mohou se využít pro i pro stanovení  kvantitativního složení.
V současnosti s elektronický jazyk používá klasifikační prostředek v analýze potravin s cílem rozlišit různé druhy tekutých potravin podle různých kvalitativních hledisek. Využitelnost v pevných potravinách byla dokázaná u rajčat a u ryb. Zatím nejsou dostupné  údaje z aplikace postupu v krmivářském průmyslu, ale předpokládá se jeho využití pro analýzu krmiv. Podle odborníků by se mohl elektronický jazyk samotný nebo v kombinaci s elektronickým nosem  použít pro  hodnocení a standardizaci chutnosti surovin a směsí v případě, kdy jsou použity  složky nebo aditiva s nízkou přijatelností pro různé živočišné druhy.
Smyslové elektronické analytické  metody jsou rychlé, přijatelné, snadno použitelné, adaptibilní  a přitom přesné a důkladné tak, jak to vyžaduje kontrola  v řetězci výroby potravin a krmiv a činnost regulačních orgánů a jsou využitelné pro rozhodování v oblasti kvality výrobku. V budoucnu se počítá s tím, že elektronický postup vybavený rychle reagujícími senzory, automatizovanými systémy odběru vzorků a nekontrolovanou analýzou údajů umožní  monitorování v reálném čase a kontrolu krmiv a průmyslových postupů.