Bezpečnost potravin

Ekologicky se hospodaří již na osmi procentech zemědělské půdy

Vydáno: 18. 11. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 18.11.2008.

Z aktuálních statistických údajů ekologického zemědělství ke konci října vyplývá, že dynamický rozvoj ekologického zemědělství a produkce biopotravin pokračuje. Počet ekologických zemědělců již přesáhl 1800, ekologicky se hospodaří na téměř osmi procentech zemědělské půdy, biopotraviny se produkují na 410 místech.
 
Na konci října 2008 hospodařilo v České republice ekologicky 1 802 zemědělských podniků, to je téměř o 500 farem více oproti loňskému roku, počet výrobců biopotravin se zvýšil z loňských 253 na 410, což znamená nárůst o 62%. Výměra zemědělské půdy dosáhla 338 722 ha, to představuje téměř 8% z celkové výměry zemědělské půdy. Mezi nejrychleji rozšiřující se ekozemědělské plochy patří sady a vinice, jejichž výměra se v letošním roce zvýšila o cca 70%. Ekologických sadů je v současné době 277 ha, plocha vinic dosáhla 408 ha. Výměra orné půdy se v letošním roce zvýšila o téměř 20% na současných 35 000 ha. Je registrováno 9 ekologických chovatelů včel.
 
„Ukazuje se, že ekologické zemědělství a produkce biopotravin není pouze módní trend, ale že jde o stabilní a perspektivní podnikatelskou možnost pro zemědělce i potravináře. Hlavním stimulem rozvoje není jen státní podpora, ale také vysoká poptávka spotřebitelů po biopotravinách. Ta se odráží nejen v nárůstu počtu výrobců biopotravin, ale i v rozšiřujících se plochách certifikované orné půdy,“ vysvětlil důvody nárůstu ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
V souvislosti se zvyšující se výměrou orné půdy lze předpokládat také rozvoj trhu s certifikovanými bioosivy.“ Po zrušení všeobecné výjimky, která umožňovala zemědělcům poměrně jednoduchým způsobem používat pro osev a sadbu necertifikovaný rozmnožovací materiál, lze předpokládat, že se rozšíří poptávka ekozemědělců po bioosivech. Současně stoupne zájem osivářských a obchodních společností o produkci či dovoz těchto komodit,“ doplnil očekávané trendy rozvoje ekologického zemědělství náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.
 
Podle změny pravidel, které přinese nové nařízení o ekologickém zemědělství bude od 1.7. 2010 používání loga EU pro biopotraviny povinné, do té doby bude užití tohoto loga na obale biopotravin stále dobrovolné.
  
 
Aktuální statistické údaje k 31.10.2008
 
 
31.12.2007
31.10.2008
Nárůst za leden-říjen 2008
Nárůst
(%)
Počet výrobců biopotravin
253
410
157
62,1
Počet ekofarem
1318
1 802
484
36,7
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
312 890
338 722
25 832
8,3
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
7,35
7,97
0,62
8,4
Výměra orné půdy (ha)
29 505
34 990
5 485
18,6
Výměra trvalých travních porostů (ha)
257 899
278 913
21 014
8,1
Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
1 625
 
2 777
1 152
70,9
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)
245
408
163
66,5
Ostatní plochy (ha)
23 616
21 634
-1 982
-8,4
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe