Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství v Německu

Vydáno: 11. 2. 2009
Autor:

Německé ekologické zemědělství postupně narůstá. Koncem roku 2007 obhospodařovalo 18 703 podniků 865 300 hektarů.

Ekologické zemědělství v Německu se podle očekávání rozvíjí postupně. K 31. 12. 2007 hospodařilo 18 703 podniků na 865 300 hektarech, což bylo o 4,8 % využívaných ploch více než v předchozím roce. Celkem bylo podle kritérií nařízení EU o ekologické produkci v Německu obhospodařováno 5,1 % zemědělsky využívaných ploch.
V roce 2007 bylo nejvíce ekologicky obhospodařovaných ploch v Bavorsku (152 600 ha), což představovalo 4,7 % z veškerých zemědělsky využívaných ploch. Následovalo Braniborsko (134 000 ha; 10,1 % z celk. ploch), Meklenbursko-Přední Pomořansko (122 100 ha; 9,0 %), Bádensko-Württembersko (92 300 ha; 6,4 %), Dolní Sasko (69 400 ha; 2,7 %), Hesensko (61 500 ha; 7,8 %), Severní Porýní-Vestfálsko (59 900 ha; 4 %), Sasko-Anhaltsko (46 300 ha; 4 %), Šlesvicko-Holštýnsko (35 000 ha; 3,2 %), Durynsko (31 700 ha; 4 %), Sasko (27 000 ha; 2,9 %), Porýní-Falcko (24 800 ha; 3,5 %), Sársko (7 000 ha; 8,8 %), městské spolkové země (1 800 ha).
Více informací je k dispozici na adrese: www.zmp.de