Bezpečnost potravin

EFSA

Vydáno: 13. 9. 2007
Autor: pospisilova

Vyjádření EFSA týkající se nové studie Spojeného království o změnách v chování dětí souvisejících s určitými potravinářskými barvivy

 

Úřad EFSA byl informován Úřadem pro bezpečnost potravin Spojeného království (Food Standards Agency – FSA) o zjištěních výzkumných pracovníků univerzity v Southamptonu, kteří tvrdí, že by směs určitých potravinářských barviv a konzervačního přípravku benzoátu sodného mohla mít negativní dopad na chování hyperaktivních dětí. EFSA se těmito barvivy zabývá již v rámci přehodnocování bezpečnosti všech potravinářských barviv.

 

Panel AFC Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)[1] se bude těmito novými zjištěními zabývat, přičemž zohlední další dostupné vědecké důkazy týkající se barviv a dopadů na chování. Na svém příštím plenárním zasedání na konci září komise AFC tato zjištění posoudí a zváží, zda je třeba dále se tématu věnovat. Úřad pro bezpečnost potravin Spojeného království zasílá EFSA další podrobnosti studie, aby mu tuto práci usnadnil.

 

Southamptonskou studii zadal FSA. Nezávislí vědečtí odborní poradci ze Spojeného království zabývající se touto problematikou z Výboru pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebním zboží a životním prostředí (Committee on toxicity of chemicals in food, consumer products and the environment), studii zhodnotili a vydali komplexní prohlášení. Vědečtí odborníci EFSA se novými zjištěními ve Spojeném království budou zabývat a zohlední je při posuzování jednotlivých barviv.

 

Panel AFC v současné době provádí přehodnocení bezpečnosti všech jednotlivých potravinářských barviv schválených v Evropské unii (EU). Barviv použitých v southamptonské studii se bude přehodnocení EFSA týkat, například červeň AC bude s největší pravděpodobností předmětem jednoho z dalších stanovisek přijatých a zveřejněných v tomto roce.

 

Studie provedená výzkumnými pracovníky univerzity v Southamptonu je zveřejněna v časopise The Lancet http://www.thelancet.com/.

 

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce FSA www.food.gov.uk

Parma, 6. září 2007

_____________________________

Poznámky pro editory:

 

·                 O studii: Studie poskytla podpůrný důkaz, který naznačuje, že určitá směs potravinářských barviv společně s konzervačním přípravkem benzoátem sodným souvisí se zvýšenou hyperaktivitou dětí. Pokud se prokáže příčinná souvislost, výsledky by mohly mít význam pro děti se sklony k hyperaktivitě.

 

Avšak podle Výboru pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebním zboží a životním prostředí výzkum neprokázal u provedených pozorování žádný biologický mechanismus, který by dokazoval příčinnou souvislost nebo možné dopady jednotlivých přídatných látek či jejich směsí. Dobou vzniku a trváním všech možných dopadů by se měl zabývat další výzkum (více podrobností viz prohlášení Výboru pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebním zboží a životním prostředí).

 

Ve studii prováděné univerzitou v Southamptonu byly použity dvě směsi. Směs A se skládala ze žluti SY (E110), tartrazinu (E102), azorubínu (E122), Ponceau 4R (košenilová červeň A, E124) a benzoátu sodného (E211). Směs B se skládala ze žluti SY (E110), chinolinové žluti (E104), azorubínu (E122), červeně AC (E129) a benzoátu sodného (E211). Všechny jsou schválené potravinářské přídatné látky schválené pro použití v různých produktech, zejména cukrovinkách, jemném a trvanlivém pečivu a nealkoholických nápojích[2].

 

·                 V červenci zveřejnil EFSA své první stanovisko[3] o souboru zhruba 45 přírodních a umělých barviv. Očekává se, že práce týkající se barviv bude hotova do konce roku 2008. Na základě vědeckého doporučení EFSA rozhodnou Evropská komise a příslušné orgány členských států, zda mají být přijata opatření za účelem ochrany zdraví spotřebitele.

 

Kontakty pro mediální dotazy:

Press@efsa.europa.eu

 

Carola Sondermann

Vedoucí tiskového oddělení

Tel: +39 0521 036 294

Mob: +39 3479978005


[1] Panel AFC úřadu EFSA = Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami.

 

[2] Směrnice 94/36/ES o barvivech pro použití v potravinách  http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav08_en.pdf