Bezpečnost potravin

EFSA zahajuje práci na seznamu zdravotních tvrzení

Vydáno: 24. 10. 2008
Autor:

Do 31.7.2009 má EFSA vypracovat vědecká stanoviska k navrhovaným tvrzením. Od ledna 2010 bude existovat pozitivní seznam tvrzení schválených Komisí.

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) zahájil vyhodnocování vědeckého opodstatnění zdravotních tvrzení uvedených v návrhu, který obdržel EFSA od Evropské komise v červenci 2008 a který prošel prvotním sítem (pre-screening stage). Jde o tvrzení funkčních účinků (functional claims), která jsou založena na obecně akceptované vědě a vědecké opodstatnění těchto tvrzení se provádí ve shodě s článkem 13 nařízení o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1924/2006 ze dne 20.12.2006).
Vědecké hodnocení provedené EFSA napomůže zajistit, že tvrzení týkající se výživy a zdraví uváděná na etiketách potravin a při reklamě budou smysluplná a přesná, a napomohou tak spotřebitelům při výběru zdravé stravy.
Před zahájením vědeckého posuzování musel EFSA prověřit 2 870 položek na seznamu návrhů, který obdržel od Evropské komise, aby oddělil tvrzení, která již byla posuzována od těch tvrzení, pro která je zapotřebí více informací. Vědci EFSA odsouhlasili, že se důkladný a jednotný skríning položek týkajících se zdravotních tvrzení bude provádět za použití šesti kritérií. Tvrzení, která budou vágní, vliv na zdraví nebude jasný, budou vrácena zpět Komise k dalšímu vysvětlení.
EFSA již provedl značný objem přípravné práce. Záměrem je, aby do 31.7.2009 byla vydána stanoviska pro ta tvrzení, pro která EFSA obdržel dostatečné údaje.
EFSA čeká na obdržení konečného seznamu tvrzení podle článku 13. Tento seznam bude odrážet výsledky jednání mezi Komisí a členskými státy o obsahu navrhovaného seznamu a dále návrhy tvrzení z členských států podané od července 2008. Uvedený konečný seznam bude uveřejněn na internetových stránkách EFSA v listopadu 2008. Při uveřejnění tohoto seznamu EFSA naznačí, která tvrzení bude posuzovat a kdy. EFSA rovněž uvede ta tvrzení, pro která bude požadovat doplnění informací před zahájením posuzování.
Pro lepší organizaci práce se panel NDA rozhodl zřídit řadu pracovních podskupin složených z vědeckých odborníků, kteří mají zkušenosti s různým typem tvrzení (např. pracovní skupina pro tvrzení týkající se vlivu na kardiovaskulární systém, duševní výkon, imunitní systém, regulaci hmotnosti).
Uvedené skupiny se budou podílet na vypracování stanovisek, která budou nakonec schvalována panelem NDA. Informace o pracovních podskupinách jou k dispozici na internetových stránkách EFSA a budou pravidelně aktualizovány.
Stanovisko EFSA k vědecké validitě tvrzení napomůže Evropské komisi vypracovat seznam tvrzení schválených podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. Komise a členské státy musí mít definitivní seznam od ledna 2010.
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.:
1. Návrh seznamu, který Evropská komise obdržela koncem července 2008, obsahuje 2 870 položek. Některé z nich se vztahují k několika zdravotním účinkům. Jde o tzv. “multiple claims” (mnohočetná/násobná tvrzení?).
 
2. EFSA poskytuje rovněž vědecké informace k jednotlivým žádostem o schválení zdravotních tvrzení. Jde buť o :
– nová “funkční” zdravotní tvrzení – tj. tvrzení založená na nově vytvořeném vědeckém důkazu a jaké údaje jsou zapotřebí pro tato tvrzení nebo
– tvrzení týkající se snížení rizika onemocnění, vývoje nebo zdraví dětí.
V obou případech musí EFSA zajistit, že navrhovaná tvrzení jsou vědecky opodstatněná. Stanovisko EFSA se vydává do 5 měsíců, popř. do 7 měsíců, pokud se od žadatele požadují další doplňující informace.
EFSA dosud uveřejnil 17 stanovisek k tvrzením týkajícím se snížení rizika onemocnění a zdraví dětí a k “funkčním” zdravotním tvrzením. EFSA obdržel více než 230 takovýchto tvrzení, která budou posuzována vědeckým panelem.
 
3. V únoru 2008 EFSA poskytl Evropské komisi vědeckou informaci týkající se nutričních profilů. Více informací zde.