Bezpečnost potravin

EFSA: Výzva k trvalému sběru údajů o výskytu chemických kontaminantů v potravinách a krmivech

Vydáno: 9. 3. 2011
Autor:

Požadované údaje se mají zasílat do EFSA každoročně do 1. října.

Na základě nařízení (ES) č. 178/2002 dostal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) mandát od Evropské komise, aby průběžně shromažďoval všechny dostupné údaje o výskytu chemických kontaminantů v potravinách a krmivech.
Na žádost Komise se EFSA již dříve zabýval shromažďováním informací, např. o těžkých kovech, furanu, alkrylamidu v potravinách. Po konzultaci s Komisí a příslušnými členskými státy (sítí DATEX – expertní skupinou pro výskyt chemických látek) byl vytvořen seznam chemických látek, o kterých se budou nepřetržitě sbírat údaje.

EFSA vyzývá národní úřady pro potraviny, výzkumné instituce, vysoké školy, potravinářské podnikatelské subjekty a další zainteresované strany, aby zasílaly údaje o výskytu kterékoliv látky uvedené v následující tabulce.

Látky, ke kterým EFSA shromažďuje údaje

Procesní kontaminanty (látky vzniklé během výroby potravin/krmiv):
furan, akrylamid, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), estery 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), etylkarbamát

Organické kontaminanty:
dioxiny a polychlorované bifenyly typu dioxinů, polychlorované bifenyly jiné než dioxiny, bromované zbrzďovače hoření, perfluoralkylové látky (PFAS), uhlovodíky minerálního oleje, melamin a analogy

Anorganické látky:
dusičnany v zelenině a jiných komoditách, kadmium, olovo, arzén (anorganický a celkový), rtuť (metylrtuť a celková rtuť), fluor v krmivu, dusitany v krmivu

Mykotoxiny:
aflatoxiny (B1 v krmivu, B1 a celkové v potravinách, M1 v mléku a mléčných výrobcích), ochratoxin A, deoxynivalenol (a acetylované deriváty), zearalenon, fumonisiny, patulin, T-2 a HT-2, nivalenol, ergotové (námelové) alkaloidy

Vlastní (inherent)* toxiny rostlin:
opiové alkaloidy v máku, pyrrolizidinové alkaloidy, glukosinoláty v krmivu, tropanové alkaloidy,
inherent toxiny v krmivu regulované směrnicí 2002/32/EC nebo dosud neregulované: volný gossypol, kyanovodíková kyselina (v krmivu a potravinách), teobromin, ricin, abrin, krotin I

Organochlorové sloučeniny v krmivu regulované směrnicí 2002/32/EC:
aldrin, dieldrin, kamfechlor, chlornan, DDT, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), hexachlorcyklohexan (HCH – alfa, beta a gama izomery)

*) Inherent toxiny rostlin jsou sloučeniny, které se vyskytují přirozeně v rostlinách a které za určitých podmínek (např. při zvýšené koncentraci) vykazují toxické účinky.

Více informací o sběru dat (období, za které se údaje požadují, harmonizovaném způsobu uvádění údajů z analytických měření, zasílací adresa aj.) jsou k dispozici zde.

Požadované údaje se budou zasílat do EFSA do 1.10. každého roku.

Zdroj: EFSA