Bezpečnost potravin

EFSA publikoval zprávu z Risk Assessment Research Assembly

Vydáno: 3. 5. 2018
Autor: KM EFSA

Shrnutí výstupů ze shromáždění konaného v Utrechtu dne 7. 2. 2018

Risk Assessment Research Assembly (RARA) bylo svoláno EFSA s následujícími cíli: představit výzkumné záměry, které se mohou stát základem budoucí spolupráce a identifikovat partnery pro řešení výzkumných projektů; Dále také diskutovat potřebu financování výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin z veřejných zdrojů; Koordinovat plánování programů výzkumu, aby byl zajištěn vhodný dopad do výzkumu bezpečnosti potravin; Poskytnout platformu pro vytváření sítí a nových partnerství. Shromáždění přilákalo 200 účastníků z 39 zemí, z nichž mnozí se poprvé účastnili akce EFSA.

Program sestával jednak z “fóra nápadů”, kde výzkumní pracovníci formou krátké prezentace či posteru stručně představili (“pitched”) téměř 50 námětů na budoucí výzkum a také z plenárních prezentací a diskusí s panely odborníků.

Mezi klíčové body, které vzešly z diskusí, byly např. následující: Bezpečnost potravin není považována za vyřešené téma – stále je mnoho oblastí, ve kterých je nedostatek znalostí a nové oblasti se objevují; Bezpečnost potravin je nedílnou součástí problematiky zajišťování dostatku potravin; Vědu je potřeba více včleňovat do života – budovat důvěru mezi výzkumem a společností prostřednictvím zlepšené komunikace, větším zapojením veřejnosti do formování budoucího výzkumu, otevřením dat…; Koordinace, spolupráce a komunikace jsou klíčem k budování efektivních programů výzkumu; Důležité je spolupracovat na všech úrovních; Je potřeba efektivnější komunikace o „přidané hodnotě“ výzkumu z hlediska společnosti; Je potřeba harmonizovat programy výzkumu na národních a EU úrovni; EFSA a jeho Poradní sbor deklarovali závazek podporovat Evropský výzkumný prostor (ERA); Existující platformy pro spolupráci jsou příležitostí k dosažení velkých úspěchů; Politická rozhodnutí musí být podložena robustními vědeckými důkazy; Strukturovaná diskuse mezi úřady EU, organizacemi financujícími výzkum a výzkumníky přináší výhody všem; Je potřeba posílit financování výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin z veřejných zdrojů; Je potřeba stimulovat změnu chování z reaktivního na proaktivní a to prostřednictvím investic; EFSA byl uznán jako „knowledge broker“ a vyzván, aby koordinoval budoucí aktivity za podpory KM; Je potřeba vytvořit centrum znalostí a spolupráce; Zdůrazněna potřeba lepšího přístupu k závěrům z nových a probíhajících výzkumných projektů pro efektivnější využívání veřejných zdrojů; Zdůrazněna potřeba obdobných setkání v budoucnosti.

Zpráva z RARA je nyní dostupná na webu EFSA.

Zdroj: EFSA