Bezpečnost potravin

EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách

Vydáno: 17. 4. 2015
Autor: KM EFSA

Nová zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je určena široké veřejnosti

Stopy chemických látek jsou občas detekovány v potravinách a nápojích: pesticidy v ovoci a zelenině, rezidua veterinárních léčiv v mase a dalších živočišných produktech, rezidua environmentálních kontaminantů v různých potravinách. Pravidelné kontroly pomáhají zajistit shodu s pravidly a standardy bezpečnosti potravin a tak chránit spotřebitele před potenciálními riziky. Ale jak vysoké jsou hladiny těchto látek v potravinách a překračují existující limity?

Nová zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přináší laické veřejnosti srozumitelnou informaci o úrovni reziduí chemických látek v potravinách v EU. Zpráva data poskytuje v kontextu, který často chybí, když jsou zprávy o nevyhovujícím obsahu chemických látek v potravinách prezentovány médii. Analýza dat sbíraných v celé EU například ukazuje, že překročení limitů je spíše výjimečné, než obvyklé.

DOKUMENT: Chemické látky v potravinách 2015

Výkonný ředitel DG SANTE Evropské komise, Ladislav Miko, k tomu říká: „Tato zpráva přináší evropské veřejnosti komplexní vědecké informace o potravinách ve velice přístupné a srozumitelné formě. Velmi vítám tento nový přístup k informování o záležitostech, které zajímají lidi mající zájem vědět o tom, co je v jejich potravinách a doufám, že EFSA v budoucnosti bude vydávat více takových zpráv.“

Panevropská spolupráce na sběru dat o chemických látkách
Výkonný ředitel EFSA, p. Bernhardt Url říká: „Ve všech zemích EU je vynakládáno úsilí na sběr, monitorování a analýzu dat o výskytu chemických látek v rostlinách, živočiších, potravinách a nápojích a to na místní, národní a mezinárodní úrovni. EFSA je středem mnoha z těchto aktivit; pomáhá je koordinovat a harmonizovat, aby byla získána lepší data pro vědecké posouzení.“
Získaná data poskytují vědecký podklad pro rozhodování národním a evropským autoritám zodpovědným za bezpečnost potravin a/nebo veřejné zdraví. Pomáhají také posoudit dopad existujících kontrol a zjistit, zda jsou potřeba nová opatření, příp. nová hodnocení rizik. Dále také stanovit priority pro budoucí aktivity v oblasti sběru dat.
Evropská komise požádala EFSA, aby do zprávy zahrnul také souhrny, tak jak to dělá ve zprávách o reziduích pesticidů v potravinách či zprávách o reziduích veterinárních léčiv ve zvířatech a živočišných produktech. Dále by měly být zahrnuty výsledky nových ad hoc zpráv týkajících se chemických kontaminantů v potravinách. Tato první zpráva také sumarizuje nová data o arsenu v potravinách a pitné vodě a ethylkarbamátu v lihovinách.
Ředitel Url k tomu dodává: „Tato zpráva prezentuje výsledky práce EFSA s daty o chemických látkách z let 2014 – 2015 a je první publikací EFSA, která tuto práci specificky přibližuje široké veřejnosti. Doufáme, že ji obyvatelé EU, kteří se zajímají o bezpečnost potravin, ocení.“

Zdroj: EFSA: Data on chemicals in food: an annual overview for the general public