Bezpečnost potravin

EFSA–FEEDAP: vědecký panel pro krmiva

Vydáno: 11. 2. 2010
Autor:

Složení panelu a jeho aktivity.

V rámci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) fungují tzv. vědecké panely – vědecké komise nezávislých expertů. Každý panel je odpovědný za určitou oblast potravinového řetězce. Jednotlivé panely se zabývají posuzováním rizik v příslušné oblasti, včetně vydávání vědeckých stanovisek. Práci vědeckých panelů koordinuje Vědecký výbor EFSA. Odborná stanoviska vědeckých panelů se využívají při vytváření legislativy EU.
 
Jedním z panelů EFSA je FEEDAP: vědecký panel, který se zabývá aditivy a produkty nebo látkami používanými v živočišných krmivech. Na internetové stránce panelu FEEDAP jsou k dispozici vydaná vědecká stanoviska, aktuality související s prací panelu, informace o zasedáních panelu aj.
V rámci panelu FEEDAP fungují pracovní skupiny, do kterých se zapojují i externí vědci/odborníci na příslušnou oblast. Jednotlivé pracovní skupiny připravují návrhy vědeckých stanovisek. Přehled pracovních skupin panelu FEEDAP (včetně jejich složení a informací ze schůzek).
 
Dne 7.11.2003 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1831/2003. Účelem tohoto nařízení je zavést ve Společenství postup uvádění aditiv do krmiv na trh. EFSA – panel FEEDAP zajišťuje vědecké posouzení každé žádosti. Podrobný přehled podaných žádostí (včetně aktuálního stavu projednávání: příjem žádosti, doplnění žádosti, vydané stanovisko aj.).
 
Každá oblast působnosti vědeckého panelu má svá klíčová témata, na která se nejvíce soustřeďuje pozornost. V rámci panelu FEEDAP jsou za klíčové označeny tři problematiky: