Bezpečnost potravin

Doporučení 2008/345/ES ohledně odpovědnosti při výzkumu nanotechnologií

Vydáno: 9. 5. 2008
Autor:

Komise vydala kodex chování s cílem podpořit ucelený, bezpečný a odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií v Evropě.

V Úředním věstníku ES bylo 30. 4. 2008  zveřejněno Doporučení 2008/345/ES ze dne 7. února 2008 o kodexu chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií. Předcházelo tomu stanovisko Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika upravené a předložené v březnu 2006 zaměřené na vhodnost stávajících metodik pro posuzování potenciálních rizik spojených se záměrně vytvořenými i náhodnými produkty nanotechnologií, a také stanovisko předložené v lednu 2007 Evropskou skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích, které se týkalo etických aspektů nanomedicíny. Také Rada ve svých závěrech ze dne 23. listopadu 2007 uznala nutnost podporovat součinnost a spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami v oblasti nanověd a nanotechnologií, včetně členských států, Komise, akademické obce, výzkumných středisek, průmyslu, finančních orgánů, nevládních organizací a společnosti v širokém slova smyslu.
Materiál obsahuje jednak obecná doporučení apelující na spolupráci zainteresovaných institucí (členské státy, zaměstnavatelé, subjekty financující výzkum, výzkumní pracovníci a obecně všechny osoby a občanská sdružení, která se podílejí nebo mají zájem na výzkumu nanověd a nanotechnologií – dále jen „NaN“) a v příloze vlastní text „Kodex chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií“.
Výzkum NaN zahrnuje všechny výzkumné činnosti, které se zabývají hmotou v měřítku nanometru (1 až 100 nm). Zahrnuje všechny záměrně vytvořené nebonahodile vzniklé nanoobjekty. Přirozeně se vyskytující nanoobjekty jsou z rozsahu působnosti kodexu chování vyňaty. Výzkum NaN zahrnuje výzkumné činnosti od nejzákladnějšího výzkumu po aplikovaný výzkum, vývoj technologií a přípravný a doprovodný výzkum, který podporuje vědecká doporučení, normy a předpisy.

Obecné zásady se týkají smysluplnosti, udržitelnosti, předběžné opatrnosti, otevřenosti vůči všem zainteresovaným stranám, průhlednosti a dodržování zákonného práva na přístup k informacím.

Úřední věstník ES 116, 30.04.2008, s.46