Bezpečnost potravin

DON: Dekontaminace a detoxikace živočišných krmiv a účinnost mikrobiální biodegradace

Vydáno: 11. 5. 2010
Autor:

Deoxynivalenol (DON) jako hlavní představitel trichotecen. Přehledová práce zaměřená na strategie jeho snižování.

Trichoteceny jsou skupina mykotoxinů, které produkují hlavně plísně rodu Fusarium. Jedním z nejrozšířenějších a nejvýznamnějších zástupců trichotecen v potravinách a krmivech je deoxynivalenol (DON). Jde o významný celosvětový kontaminant, který se často vyskytuje v toxikologicky významných koncentracích. Protože produkce toxinů silně závisí na vnějších podmínkách (teplotě a vlhkosti), nelze kontaminaci fusariovými toxiny zcela zamezit. Expozice tomuto toxinu je proto trvalé zdravotní riziko pro člověka i zvířata. Protože jsou cereální plodiny běžně kontaminovány DON a živočišná strava se skládá hlavně z cereálií, lze předpokládat, že zvířata často přijímají krmiva kontaminovaná DON.
Existuje řada strategií vedoucích ke snížení toxického účinku DON. Kromě všeobecné nutnosti minimalizovat všechny rizikové faktory, které ovlivňují kontaminaci cereálií DON (tzv. polního toxinu) před sklizní, lze aplikovat posklizňové strategie, které snižují možné škodlivé účinky tohoto toxinu u hospodářských zvířat.
Další možností dekontaminace krmiv je použití adsorbentů. Adsorbenty vážou mykotoxiny v gastrointestinálním traktu a snižují jejich absorpci a systémovou toxicitu. Ukazuje se, že některé adsorbenty jsou vhodné ke snižování toxických účinků specifických mykotoxinů, avšak jejich účinnost vůči trichotecenám je prakticky nulová. Jsou proto zapotřebí alternativní strategie, které vedou ke snižování zdravotního rizika pro zvířata a lidi.
Použití mikrobiálních aditiv je metoda, která využívá mikroorganismy se schopností detoxikovat mykotoxiny prostřednictvím metabolismu nebo degradace před jejich resorpcí v gastrointestinálním traktu. Uvádí se, že DON je zcela transformován na de-epoxy-DON mikroflórou bachoru a střev. Mikroorganismus Eubacterium BBSH 797 je schopný degradovat DON a snižovat toxické účinky DON u zvířat.
Výzkumníci v Rakousku a Německu vytvořili přehled o účinnosti mikrobiálních aditiv určených do krmiv ke zmírňování toxických účinků DON. Výsledky dosavadních pokusů ukazují na to, že mikroorganismy jsou hlavní živé organismy vhodné pro biotransformaci mykotoxinů. Použití tohoto postupu však závisí na jeho efektivnosti z hlediska praktického i ekonomického.
Uvedená přehledová práce je členěna do následujících kapitol:
– Předsklizňové a posklizňové preventivní strategie
– Fyzikální metody detoxikace
– Chemické metody detoxikace
– Účinnost různých adsorbentů pro vázání fusariového mykotoxinu DON
– Mikrobiální biodegradace fusariového mykotoxinu DON
– Mykroorganismy životního prostředí
– Mikroorganismy bachorové šťávy
– Mikroorganismy digesta kuřat

Zdroj: Food Additives and Contaminants 27, 2010, č. 4, s. 510–520
Objednávka kopie článku

Heslo “Deoxynivalenol” v A–Z slovníku pro spotřebitele