Bezpečnost potravin

Desatero SVS ČR k prodeji na farmářských trzích

Vydáno: 12. 4. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.4.2011.

Farmářské trhy – letos druhým rokem
Státní veterinární správa ČR vnímá se sympatiemi tradiční prodej potravin živočišného původu, který byl nyní znovu objeven. Ano jde o způsob, kterému se dnes říká „farmářské trhy“. I takovýto prodej má svá pravidla. Například, probíhá-li na schválených trzích a tržištích, vykonávají zde dozor inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ. Proto SVS ČR sepsala desatero zásad, které jsou zveřejněny také na jejích webových stránkách www.svscr.cz a to včetně letáku k volnému stažení. 

DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH

Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce.

1.       Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

>   maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C; maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“,
>   syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),
>   čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,
>   včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,
>   živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

2.       Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

3.       Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:

>    7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře,
>    4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,
>    3 °C pro vnitřnosti,
>    5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota),
>    4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené,
>    0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu),
>    Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

4.       Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

5.       Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.

6.       Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.

7.       Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

8.       Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

9.       Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

10.    Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

Tyto informace jsou určeny jak organizátorům, tak hospodářům, či jak se dnes rádo říká, farmářům, prodejcům, ale i zákazníkům trhů.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR