Bezpečnost potravin

Definice vedlejších produktů

Vydáno: 11. 3. 2007
Autor: pospisilova

Komise navrhla definici vedlejších produktů za účelem usnadnění jejich dalšího průmyslového využívání

Evropský parlament (EP) má konečně schválit změnu definice vedlejších produktů a tím je odlišit od odpadů. Dosavadní definice odpadů v rámcové směrnici EU o odpadech je velmi obecná, nespecifická pro potravinářský průmysl. Definice vedlejších produktů neexistuje vůbec, tyto produkty jsou zmíněny jen v preambuli. Komise navrhla vydání pokynů (guidance) ohledně vedlejších produktů, konfederace potravinářů CIAA však požaduje, aby definice byla zakotvena ve směrnici, aby to bylo skutečně závazné. Aliance liberálních demokratů Evropy (ALDE) navrhuje, aby pro vedlejší produkty platilo, že:
         počítá se s dalším použitím materiálu,
         materiál lze použít přímo bez dalšího zpracování nebo v rámci běžné průmyslové praxe,
         další využití materiálu je integrální součástí výrobního procesu, nebo tam, kde je k tomu účelu vhodný trh, je přímo produktem,
         další použití je oprávněné a opodstatněné z hlediska environmentálního a zdravotního.
Potravinářské provozy jsou hlavním producentem vedlejších produktů, které jsou prodávány jako surovina jiným odvětvím, především pro výrobu krmiv. V r. 2002 bylo v EU využito na krmiva 60 mil. t vedlejších produktů z potravinářských výrob (např. lepek z kukuřice, pivovarské mláto a syrovátka). Dále se vedlejší produkty používají k hnojení půdy, v kosmetice, biopalivech, a také k výrobě potravinářských ingrediencí (např. pšeničný lepek či bramborová vláknina).
Pokud jsou vedlejší produkty klasifikovány jako odpady, znamená to, buď že nemohou být prodávány průmyslu k dalšímu využití, nebo narážejí na nepřiměřené požadavky regulující sféru odpadů. V důsledku toho může v protikladu k cílům předpisů o odpadech docházet k negativním dopadům na prostředí.