Bezpečnost potravin

Dánsko prodlužuje platnost přísnějších limitů pro dusitany

Vydáno: 4. 11. 2010
Autor:

Rozhodnutím 2010/561/ES je Dánsku prodloužena výjimka týkající se limitů pro dusitany v některých masných výrobcích do r. 2015.

V listopadu 2009 Dánsko oznámilo Komisi svůj záměr ponechat si své stávající vnitrostátní právní předpisy týkající se
používání dusitanů v některých masných výrobcích, tj. národní předpis č. 22 ze dne 11. ledna 2005 o potravinářských přídatných látkách (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) a dánský pozitivní seznam povolených potravinářských přídatných látek (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, „Positivlisten“), jejichž platnost měla podle předcházejícího rozhodnutí č. 2008/448/ES skončit v květnu 2010 (viz Dánsko zachová své přísnější limity pro dusitany v masných výrobcích).
Na podporu svého požadavku Dánsko poskytlo dodatečné informace z vlastního monitoringu zahrnující údaje o spotřebě masných výrobků (včetně podílu masných výrobků, na něž se vztahuje limit 60 mg/kg), o dovozu masných výrobků, o obsahu dusitanů v masných výrobcích na dánském trhu a o výskytu botulismu..
Komise uznala oprávněnost požadavku a skutečnost, že se tím nesleduje omezení obchodu v rámci EU, a vydala rozhodnutí 2010/561/ES , kterým se nadále schvaluje výjimka pro Dánsko do r. 2015.
Znamená to, že Dánsko dosud zcela nezapracovalo směrnici 2006/52/ES o aditivech do svých vnitrostátních právních předpisů. Podle této směrnice je přípustné přidávat do většiny masných výrobků 150 mg/kg dusitanu draselného nebo sodného (E 149 a E 250), do sterilovaných masných výrobků 100 mg/kg a do několika vyjmenovaných speciálních tradičních masných výrobků až 180 mg/kg. Pro některé tradiční výrobky je směrnicí stanovena výjimka v tom smyslu, že je limitováno reziduální množství dusitanů (50, 100 a 175 mg/kg), protože přidané množství nelze vzhledem k charakteru použité technologie kontrolovat.

Na rozdíl od toho, dánský předpis stanovuje výhradně limit  přídavku dusitanů (nikoli reziduální množství, protože nitrosaminy se vytvářejí hned na počátku působením vysokých dávek dusitanů). Dánsko povoluje přídavek 60 mg/kg pro výrobky, u nichž je v EU povoleno 100 a 150 mg/kg. Avšak pro kategorii tepelně ošetřených výrobků, pro které směrnice EU připouští přídavek jen 100 mg dusitanů na kg se v Dánsku z důvodů rizika botulismu připouští 150 mg/kg.

EU Food Law, 2010, č. 453, s. 8
Úřední věstník ES L 247, 21. 9. 2010