Bezpečnost potravin

Další odklad některých ustanovení o hygieně a bezpečnosti potravin v EU

Vydáno: 12. 1. 2010
Autor:

Nařízení 1162/2009/ES prodlužuje přechodné období pro provádění některých ustanovení nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES.

Hygienu a bezpečnost potravin regulují v EU rámcová nařízení:

853/2004/ES stanovující zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,

   854/2004/ES stanovující zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,

882/2004/ES o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Vzhledem k tomu, že účinnost těchto nařízení nastala 1. ledna 2006, ale bylo obtížné některá opatření splnit, bylo nařízením 2076/2005/ES stanoveno přechodné období končící dne 31. prosince 2009.

Komise vyhodnotila situaci ve zprávě předložené Evropskému parlamentu a Radě v červenci 2009. Tato zpráva však nenabízí žádná podrobná řešení zjištěných potíží , a tak je třeba některá přechodná ustanovení prodloužit až do ukončení přezkumu.

Proto bylo vydáno nařízení 1162/2009/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES, dále prodlužuje přechodné období.

Prodloužení přechodných opatření se týká :

–          případů, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso,
–          případů dovozu některých produktů do Společenství, kdy nebyly požadavky na úrovni ES dosud harmonizovány,
–          určitých požadavků ohledně surovin používaných k přípravě mletého masa a ohledně označování,
–          akreditace laboratoří pro úřední kontroly (laboratoře na jatkách stanovující trichinely),

Pokud členský stát nestanoví pro vlastní území jiné podmínky, musí mleté maso odchylně od ustanovení nařízení 853/2004/ES splňovat následující požadavky v souladu s použitým označením (složení se kontroluje na základě denního průměru).

Označení

Obsah tuku

Poměr pojivové tkáně a masných bílkovin

mleté maso libové

≤ 7 %

≤ 12

mleté maso čistě hovězí

≤ 20 %

≤ 15

mleté maso obsahující vepřové maso

≤ 30 %

≤ 18

mleté maso ostatních druhů

≤ 25 %

≤ 15

Na výrobku musí být uvedeno:

– "procento tuku nižší než …",

– "poměr pojivové tkáně a masných bílkovin nižší než …".

 

Nařízení 2076/2005/ES se zrušuje, nové nařízení se použije se ode dne 1. ledna 2010 do dne 31. prosince 2013.

 

Úřední věstník ES, L 314, 01.12.2009, s.10