Bezpečnost potravin

ČR bude partnerem CORE ORGANIC II

Vydáno: 2. 12. 2009
Autor:

Členství České republiky v CORE ORGANIC by mělo přinést kvalitnější výměnu informací, sdílení zkušeností s ostatními výzkumnými institucemi v rámci již probíhajících výzkumů a účast v mezinárodních výzkumných programech v budoucnu.

V Praze proběhlo 6. pracovní zasedání pro přípravu evropského koordinačního projektu v oblasti výzkumu ekologického zemědělství, CORE ORGANIC. Projekt má za cíl na evropské úrovni identifikovat a vyhodnocovat budoucí směry vývoje v této oblasti a posílit kvalitu a využívaní finančních zdrojů koordinací národních výzkumných aktivit.  
<!–//<![CDATA[
var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php':'http://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php');
var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
document.write ("“);
//]]>–>

CORE Organic II je mezinárodní projekt ERA – Net, jehož cílem je nadnárodní evropská koordinace výzkumné činnosti v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin, definice priorit v oblasti výzkumu a vývoje a realizace výzkumných evropských projektů. V současné době je v přípravě CORE ORGANIC II zapojeno již 27 partnerů z 22 evropských zemí. Vlastní činnost projektu je plánována od 1. 3. 2010. Z  rozpočtu, který by měl činit zhruba 10 milionu eur na dobu 30 měsíců, budou financovány výzkumné projekty zaměřené na oblast ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Projekt tematicky navazuje na CORE ORGANIC I realizovaný v letech 2004 až 2007, kterého se zúčastnilo 11 partnerů z 11 zemí.
Česká republika v současné době spolupracuje s ostatními účastníky na uzavření smlouvy o sdružení, čímž se stane plnohodnotným partnerem projektu. Tuto spolupráci považujeme za další krok v rámci úsilí o zapojení do mezinárodních výzkumných projektů, což je jednou z priorit Koncepce pro výzkum a vývoj, přijaté usnesením vlády ČR ze dne 26. ledna 2009  č. 113. Pro oblast rozvoje ekologického zemědělství má tento projekt zásadní význam. Společnými silami sdružených účastníků lze dosáhnout rychleji a ekonomičtěji výsledků výzkumu v této oblasti.
„Od členství v CORE ORGANIC, očekáváme kvalitnější výměnu informací, sdílení zkušeností s ostatními výzkumnými institucemi v rámci již probíhajících výzkumů a účast v mezinárodních výzkumných programech v budoucnu. Za velmi důležité považujeme také aktivní zapojení České republiky v diskuzi nad vývojem a prioritami evropského výzkumu v oblasti ekologického zemědělství,“ říká Jiří Urban, náměstek ministra zemědělství pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání.
Výzkumné projekty s environmentálním zaměřením tvoří v resortním výzkumu MZe, který je financován prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) zhruba 20 procent z celkového objemu peněz každoročně investovaných do výzkumu. V roce 2009 to představovalo zhruba 88, 48 milionů Kč z celkového objemu 431, 74 milionů Kč financovaných projektů. Z toho projekty zaměřené na pěstitelské či chovatelské metody v ekologickém zemědělství činily zhruba 11 milionů Kč. Z celkového počtu 18 úspěšných projektů letos vyhlášené veřejné soutěže se 9 projektů zabývá environmentální problematikou, z toho jsou 3 z oblasti ekologického zemědělství. Tyto projekty budou zahájeny od 1. 1. 2010.
Mezi hlavní nedostatky v oblasti výzkumu ekologického zemědělství dnes patří nedostatečné propojení výzkumu a praxe a nekoordinovanost. Touto problematikou by se měla zabývat letos založená „Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství“, jejímiž členy jsou výzkumné ústavy, vysoké školy a zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů bioproduktů.
Zdroj: www.mze.cz