Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius: stanoviska EU k připravovaným normám

Vydáno: 14. 1. 2010
Autor:

Přehled o vytváření kodexových norem.

Komise pro Codex Alimentarius (CAC) vytváří potravinářské normy (standardy), na které se odvolává v mezinárodním obchodu potravinami. Členy CAC je více než 180 zemí a více než 200 mezinárodních nevládních organizací a mezivládních organizací má status pozorovatele. Dohoda Světové obchodní organizace (WTO) o aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS Agreement) předpokládá, že aplikací norem Codex Alimentarius plní členové WTO své povinnosti podle této dohody.
 
Hlavním cílem Codex Alimentarius (“potravinářského zákoníku”) je chránit zdraví spotřebitelů, zajišťovat fair praktiky v mezinárodním obchodu potravinami a podporovat koordinaci práce na všech normách týkajících se potravin, kterou provádějí mezinárodní vládní i nevládní organizace.
Komise pro Codex Alimentarius přijímá (schvaluje) normy, zásady pro praxi a jiné související texty, které připravují specializované kodexové výbory a ad hoc pracovní skupiny. Všech 27 členů EU je členy Komise pro Codex Alimentarius. V roce 2003 se také Evropské společenství (nyní EU) stalo plnoprávným členem Komise pro Codex Alimentarius. Návrhy kodexových norem se projednávají s členskými státy. Od 1.12.2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská dohoda, nahradila Evropské společenství Evropská unie.
EU a její členské státy vypracovávají stanoviska EU (EU position papers) k problematikám, o kterých se diskutuje v Komisi pro Codex Alimentarius, a sice v jejích jednotlivých kodexových výborech a pracovních skupinách.
Pracovní postup je popsán v rozhodnutí Rady ze dne 17.11.2003 o přistoupení Evropského společenství ke Komisi pro Codex Alimentarius (rozhodnutí 2003/822/ES). Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise působí jako kontaktní místo EU pro Codex Alimentarius.
 
 
Další informace:

MZe: Codex Alimentarius