Bezpečnost potravin

Chlormequat ve stolních hroznech z Indie

Vydáno: 26. 4. 2010
Autor:

EFSA posuzoval riziko z pesticidu chlormequatu pro veřejné zdraví. Ohroženo je zdraví dětí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) obdržel od Evropské komise naléhavý požadavek na vydání stanoviska k riziku, které představuje pro veřejné zdraví přítomnost reziduí látky chlormequat na stolních hroznech původem z Indie.
Chlormequat je aktivní látka, která se používá jako regulátor růstu rostlin v přípravcích na ochranu rostlin. Chlormequat je uveden v příloze I směrnice 91/414/EHS, jeho použití je však omezeno pouze na cereálie a plodiny určené k nepotravinářským účelům. Maximální limit reziduí ve stolních hroznech je proto stanoven ve výši limitu kvantifikace (0,05 mg/kg).
EFSA uveřejnil své stanovisko k chlormequatu dne 23.4.2010. Experti v něm uvádějí, že pokud reziduální koncentrace chlormequatu na hroznech nepřesáhne vypočtenou akutní prahovou hodnotu 1,06 mg/kg, neexistuje z krátkodobého hlediska pravděpodobně riziko pro veřejné zdraví. Experti dále uvádějí, že děti v těch evropských zemích, kde se nejvíce konzumují stolní hrozny, budou nejvíce zasaženou skupinou. Pokud tyto děti naráz zkonzumují velké množství stolních hroznů, které obsahují chlormequat v koncentraci nad 1,06 mg/kg, pak zdravotní riziko nelze vyloučit (odhad založený na konzumaci 13,1 gramů hroznů/kg tělesné hmotnosti; nejvyšší konzumace stolních hroznů identifikovaná v přehledu spotřeby potravin v EU). Podle EFSA se nadměrný příjem chlormequatu projevuje následujícími akutními symptomy: podráždění úst nebo jícnu, zvracení, nauzea, bolesti břicha a hlavy.
EFSA rovněž uvádí, že uvedenou prahovou hodnotu nelze považovat za doporučení pro změnu současné maximální hladiny reziduí, neboť tato hodnota je výsledkem posuzování bezpečnosti u specifického případu a slouží pouze na podporu rozhodovacího procesu v EU při řízení možných zdravotních rizik pro spotřebitele.
 
 
 
Zdroj: EFSA