Bezpečnost potravin

Chladná plazma generovaná mikrovlnami k inaktivaci mikroorganismů

Vydáno: 9. 1. 2009
Autor:

Australští výzkumníci zkonstruovali zařízení na ošetření povrchu potravin plasmou při atmosférickém tlaku.

Plasma je ionizovaný plyn, který by mohl sloužit k inaktivaci mikroorganismů nebo jako nosič pro nanášení živin. Plasma je směs plynů s aktivovanými ionty, fotony, elektrony a volnými radikály, která vzniká aplikací elektrického nebo magnerického pole, za použití radiofrekvenčních, dielektrických nebo mikrovlnných zdrojů energie. Termín chladná plazma se používá pro teploty 30 – 60 ºC.
Obvyklým postupem je vytváření chladné mikrovlnné plasmy za vakua, přichází však v úvahu i plasma vytvářená za atmosférického tlaku – pak je však nutné účinné chlazení. S tím souvisí výběr použitých plynů (např. kyslík, dusík, hélium). Vytvořená plazma zůstává uzavřena v komoře přístroje, kde byla vytvořena.
V posledních letech byla vyvinuta různá zařízení umožňující inaktivaci mikroorganismů na povrchu potravin, avšak jen v laboratorních rozměrech. Technickým vyřešením postupu by se mohla získat efektivní možnost inaktivace mikroorganismů na nejrůznějších produktech.
Za spolupráce australských výzkumných pracovišť (Food Science Australia, Swinburne University of Technology a Microwave Power Components Pty) bylo zkonstruováno zařízení s velikostí komory 1 m2, kde lze k vytváření plasmy pomocí magnetronu aplikovat různé vlnové délky. Mechanismus biologické inaktivace není jasný, ale při pokusech s inaktivací mikroorganismů bylo na skleněném povrchu po aplikaci trvající 6 s dosaženo v případě Bacillus subtilis snížení o 5,2 log, v případě Staphylococcus aureus 3,7 log.