Bezpečnost potravin

Chemicky ošetřovat drůbeží maso v EU není nadále možné

Vydáno: 4. 6. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.6.2008.

Naprostá většina členských států EU nesouhlasila s Evropskou komisí vypracovaným návrhem na možné chemické ošetření drůbežího masa. Státní veterinární správa ČR byla z Bruselu informována, že z 27 členských států hlasovalo 26 proti, přičemž jeden se zdržel (Velká Británie). Je však pravděpodobné, že tento „konec“ není definitivní.
 
Lze říci, že i ČR byla proti tomuto návrhu, neboť dosavadní praxe ošetřování a chlazení masa bez použití „chemie“, tj. za dodržení přísných veterinárních podmínek v souladu se současnou veterinární legislativou plně plní účel. Používání některých „povolených“ látek, i ve slabých koncentracích, považuje i Státní veterinární správa ČR za krok zpět. Kýženého efektu zdravotní nezávadnosti při zachování jakostních kritérii masa lze dosáhnout odpovídajícími metodami opracování. Zatížení životního prostředí chemickými látkami je i tak poměrně velké a všechny budoucí inovace při snazším zpracovávání potravin živočišného původu by měly jít takovou cestou, aby případné riziko kontaminace nadlimitním obsahem chemických látek bylo co nejnižší.
 
Je vědecky prokázané, že látky brzdící rozvoj nežádoucích mikroorganismů mohou i při používání nízkých koncentrací vést k „otužování“ těchto mikroorganismů, což v konečném důsledku vede k možnému nárůstu rezistence. Podstupovat takováto rizika by mohlo být velmi nebezpečné.
 
Všechna rezidua chemických látek, a to, ať již jde o rezidua léčiv, těžkých kovů, apod., sledují orgány státního veterinárního dozoru podle Plánu monitoringu cizorodých látek. I nadále je třeba usilovat, aby trvalá tendence snižování obsahu cizorodých látek byla trvalá i nadále. Je možné potvrdit, že všechny sledované ukazatele jsou poslední léta pod povoleným limitem, takže se zákazníci mohou spolehnout, že potraviny živočišného původu, které prošly veterinárním dozorem jsou zdravotně nezávadné.
 
Samozřejmě veterinární orgány prověřují nejen domácí produkci, ale i potraviny, které pocházejí z členských zemí, u nichž se kontroluje značení a certifikace zdravotní nezávadnosti, ale namátkově a při podezření se zásilky kontrolují i fyzicky. U potravin z nečlenských zemí se kromě toho prověřují v místech určení fyzicky všechny zásilky. Jako důkaz bdělosti a účinnosti státního veterinárního dozoru lze uvést například nedávno vrácenou zásilku ryb na Slovensko kvůli nepovolenému množství polyfosfátů, anebo nedávné nepropuštění zásilek medu, apod.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR