Bezpečnost potravin

Česká republika je připravena na čerpání finančních prostředků z evropských fondů

Vydáno: 10. 8. 2007
Autor: pospisilova

Operační programy -občané mohou čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie

Česká republika je připravena na čerpání finančních prostředků z evropských fondů

Operační programy, jejichž prostřednictvím mohou občané čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie, účinně kombinují zaměření působnosti na jednotlivé tematické celky a na jednotlivé regiony České republiky. V souladu s úkoly rozpracovaného programového prohlášení vlády prosazuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR unifikovanou žádost, která maximálně zjednoduší proces žádání o příspěvek z evropských fondů. Unifikovanou žádost bude možné použít u všech čtyřiadvaceti operačních programů. 27. července vydala Evropská komise rozhodnutí o přijetí Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který definuje strategické záměry sociálního a ekonomického rozvoje České republiky pro období 2007-2013 a je základním dokumentem, na jehož základě budou realizovány jednotlivé operační programy (OP).
Vedle vyjednání klíčových strategických dokumentů k čerpání z fondů EU je hlavní úlohou ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vytvořit podmínky a zajistit účinné řízení NSRR a koordinaci realizace operačních programů. Na základě usnesení vlády plní MMR koordinační roli při nastavování implementačních struktur pro čerpání strukturálních fondů. Správa a řízení jednotlivých operačních programů je přitom v působnosti tzv. řídících orgánů – příslušných resortních ministerstev (tématické operační programy) nebo regionálních rad (regionální operační programy).
Programové prohlášení vlády k problematice čerpání ukládá následující úkoly:
"Vláda ČR zajistí včasné a kvalitní dokončení operačních programů pro využívání prostředků fondů Evropské unie v období 2007-2013 s tím, že systém bude založen na principu průběžného financování omezování administrativní a byrokratické zátěže a na principu průhlednosti a předem jasně stanovených pravidel. Vláda připraví návrhy na zjednodušení i větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů a implementační dokumenty jednotlivých operačních programů, založené na výše uvedených principech. Vláda vytvoří přehledný a jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů."
ČR si zvolila architekturu systému operačních programů, která vyžaduje silný řídicí a koordinační orgán, který zajistí provázanost regionálních operačních programů s tématickými tak, aby mohlo být dosaženo potřebného synergického efektu při naplnění cílů NSRR .
V návaznosti na programové prohlášení vlády chce ministerstvo pro místní rozvoj vytvořit takové mechanismy čerpání finančních prostředků z fondů EU, aby žadatel – předkladatel projektu nepocítil nutnou složitost architektury (vysoký počet operačních programů) ani vysoké nároky na jejich koordinaci. MMR proto předkládá unifikovanou žádost, použitelnou jako základní formulář pro podání žádosti o příspěvek z evropských fondů, aby proces žádání mohl být co nejjednodušší a nejpochopitelnější pro každého žadatele, ať už se jedná o obce, kraje, podnikatele, vlastníky dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy či výzkumná centra a další.

 Operační programy pro období 2007-13         Ukázka webové žádosti v systému BENEFIT 
 Prezentace k operačním programům (2007-13)