Bezpečnost potravin

Částečná obnova správní rady EFSA

Vydáno: 23. 7. 2009
Autor:

Výzva k vyjádření zájmu stát se členem správní rady EFSA. Přihlášky lze podávat do 30.9.2009.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se potravin a krmiv v EU. Úřad byl zřízen s cílem poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní předpisy a politiky Společenství ve všech oblastech, které mohou mít přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, a rovněž v úzce souvisejících otázkách zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin.
Úřad je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech. Zabezpečuje sdělování informací o riziku. V rámci svého poslání rovněž poskytuje vědecké poradenství v otázkách výživy (zejména z hlediska právních předpisů Společenství), geneticky modifikovaných organismů, nových potravinářských technologií aj. Úřad si rychle získal dobré jméno u zúčastněných subjektů jako základní informační místo, a to díky své nezávislosti, vědecké kvalitě svých posudků, informování veřejnosti, průhlednosti svých postupů, pracovitosti při plnění svých úkolů. Úřad má vlastní odborné pracovníky, ale je podporován i sítí příslušných organizací v EU.
 
Úloha a funkce správní rady

Mezi povinnosti správní rady patří zejména:

– všeobecné sledování práce úřadu zajišťující, že úřad provádí své poslání a vykonává svěřené úkoly v souladu se svým pověřením a se zásadou nezávislosti a průhlednosti,

– jmenování výkonného ředitele na základě seznamu vypracovaného Komisí a v případě potřeby jeho odvolání,
– jmenování členů vědeckého výboru a vědeckých komisí, které jsou zodpovědné za poskytování vědeckých stanovisek úřadu,
– přijímání ročních a víceletých pracovních programů úřadu a výroční souhrnné zprávy o činnosti,
– přijímání interních a finančních předpisů úřadu.
 
Správní rada funguje prostřednictvím formálních schůzí, soukromých zasedání, neformálních kontaktů mezi členy a korespondence. Jazykem dokumentů EFSA, korespondence správní rady a soukromých či neformálních schůzí je angličtina. Při formálních schůzích je pro členy v případě potřeby k dispozici tlumočení. Správní rada se schází pětkrát až šestkrát za rok, převážně v Parmě, ale v případě potřeby i na jiných místech EU.
 
Složení správní rady
Podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 tvoří správní radu čtrnáct členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem, a dále jeden zástupce Komise. Funkční období sedmi členů současné správní rady skončí dne 30. června 2010. Funkční období ostatních sedmi členů správní rady skončí dne 30. června 2012. Seznam současných členů správní rady je k dispozici na internetové stránce EFSA
 
Oznámení o obnově sedmi členů správní rady EFSA bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU dne 21.7.2009. V oznámení jsou uvedeny požadavky na členy správní rady a řada dalších užitečných informací. Přihlášku lze podat na předepsaném formuláři.
 
Uzávěrka pro podání žádostí je 30.9.2009.