Bezpečnost potravin

Bromované zhášecí prostředky v potravinách

Vydáno: 26. 5. 2010
Autor:

Žádost EFSA o poskytnutí údajů o obsahu inhibitorů hoření v potravinách. Termín: do 2.7.2010.

Bromované inhibitory hoření (BFR) jsou antropogenní chemické látky, které se přidávají do širokého okruhu spotřebitelských/komerčních výrobků. Cílem je zvýšit odolnost výrobků vůči hoření.
Vzhledem k tomu, že se četné chemické sloučeniny ze skupiny BFR vyskytly v životním prostředí, včetně krmiv a potravin a mikroflóře člověka, vzrostly obavy z rizika, které tyto sloučeniny mohou představovat. To vedlo k zákazům výroby a používání některých přípravků na bázi polybromovaných difenyletherů (PBDE).
Evropská komise požádala EFSA o radu, které chemické sloučeniny ze skupiny BFR monitorovat v krmivech a potravinách. Panel pro kontaminanty (EFSA–CONTAM) identifikoval nejdůležitější skupiny sloučenin, které je třeba monitorovat.
Od října 2006 se v rámci EU provádí monitoring těchto látek. Evropská komise požádala EFSA, aby vypracoval vědecké stanovisko k riziku, které BFR v potravinách představují pro zdraví člověka.
 
EFSA vypracoval seznam BFR sloučenin, pro které doporučuje získat informace o jejich výskytu. Jsou to:
1. PBDE: polychlorované difenylethery
2. PBB: polychlorované bifenyly
3. HBCD: hexabromocyklododekan
4. TBBP-A: tetrabromobisfenol A a jiné fenoly
5. nově se objevující bromované inhibitory hoření

Pro jednotlivé typy BFR byl stanoven termín, do kterého lze zasílat do EFSA údaje o jejich výskytu:
PBDE, PBB: 26.2.2010
HBCD: 2.7.2010
TBBP-A a jiné fenoly a nově se objevující BFR: 20.12.2010
 
Pokyny pro zasílání údajů o výskytu BFR jsou uvedeny zde.

Zdroj: EFSA