Bezpečnost potravin

Aktuální rozhodnutí v EU ohledně přípravků na ochranu rostlin

Vydáno: 7. 6. 2007
Autor: pospisilova

Příloha I směrnice 91/414/EHS, která obsahuje seznam látek schválených pro určitý účel ochrany rostlin, je průběžně upravována na základě žádostí a provedených šetření.

V r. 1991 byla přijata směrnice 91/414/EHS s přílohou obsahující seznam povolených přípravků na ochranu rostlin. Členské státy měly možnost povolit během následujících 12 let  (čl. 8) uvádění na trh přípravků obsahujících účinné látky neuvedené v tomto seznamu, pokud tyto byly na trhu již dříve. Nařízení 451/2000/ES a 703/2001/ES stanovuje postup prověřování těchto látek (měly být sestaveny seznamy látek k prověření, a na základě provedeného šetření rozhodnuto, které z nich mají být dodatečně zařazeny do seznamu povolených látek ve směrnici 91/414/EHS).
Za účelem schválení zařazení každé z těchto látek do přílohy směrnice 91/414/EHS, musí příslušný členský stát předložit hodnotící zprávu, která je přezkoumána členskými státy a úřadem EFSA a následně i Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH). Pokud je stanovisko kladné, je látka zařazena do přílohy směrnice 91/414/EHS prostřednictvím změnové směrnice. Pokud je stanovisko SCFCAH záporné, je vydáno rozhodnutí, že látka není do tohoto seznamu zařazena.
 
Během posledního půl roku byly do seznamu v Příloze I směrnice 91/414/EHS doplněny tyto látky:
sulfurylfluorid (směrnice 2006/140/ES, OJ L 414, 30.12.2006, s.78)
ethamidofos, procymidon, flusilazol, fenarimol, karbendazim, dinokap  (směrnice 2006/131-136/ES, OJ L 349, 12.12.2006, s.17, 22, 27, 32, 37, 42)
kaptan, folpet, formetanát a methiokarb (směrnice 2007/5/ES, OJ L 35, 08.02.2007, s.11),
metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam (směrnice 2007/6/ES, OJ L 43, 15.02.2007, s.13)
dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb  (směrnice 2007/25/ES, OJ L 106, 24.04.2007, s,34)
 
U některých látek byl změněn/rozšířen účel jejich použití:
– fosthiazát – původní použití jako nematocid, rozšíření použití jako insekticid (směrnice 2007/31/ES, OJ L 140, 01.06.2007, s.44)
 
Zamítavá rozhodnutí byla v poslední době vydána pro tyto látky:
dimethenamid (rozhodnutí 2006/1009/ES, OJ L 379, 28.12.2006, s.125)
alachlor (rozhodnutí 2006/966/ES, OJ L 397, 30.12.2006, s.28)
fosalon (rozhodnutí 2006/1009/ES, OJ L 379, 28.12.2006, s.127)
karbaryl (rozhodnutí 2007/355/ES, OJ L 132, 24.05.2007, s.40)
trichlorfon (rozhodnutí 2007/356/ES, OJ L 132, 24.05.2007, s.42)
thiodikarb (rozhodnutí 2007/367/ES, OJ L 139, 31.05.2007, s.28)
fenitrothion (rozhodnutí 2007/379/ES, OJ L 141, 02.06.2007, s.76)
 
U některých látek zatím byla uznána úplnost předložené dokumentace k prověření:
– flubendiamid (rozhodnutí 2006/927/ES, OJ L 354, 14.12.2006, s.52)
– pyroxsulam (rozhodnutí 2078/277/ES, OJ L 59, 04.05.2007, s.59)
Candida oleophila kmen O  (rozhodnutí Komise, OJ L 141, 02.06.2007, s.78)
 

Pro použití některých látek jsou stanovena zvláštní ochranná opatření:
tolylfluanid, který v důsledku vyplavování z půdy způsobuje kontaminaci pitné vody, v níž během procesu ozonizace vznikají nitrosaminy, je zakázán ve státech, které používají k úpravě vody ozon (rozhodnutí 2007/322/ES, OJ L 119, 09.05.2007, s.49)
 
Pro některé látky jsou pro jednotlivé členské státy stanovena dočasná povolení, která mohou být rozhodnutím prodloužena:
– benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu (rozhodnutí 2007/333/ES, OJ L 125, 15.05.2007, s.27).
 
Pokud jde o rezidua pesticidů, platí:
směrnice 86/362/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v/na obilovinách,
86/363/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v/na potravinách živočišného původu a
90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v/na některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny,
které jsou upravovány podle aktuálního stavu znalostí.

 
Poznámka: Znění předpisů lze najít ve vyhledávači na stránkách EU.