Bezpečnost potravin

Aktuální pravidla pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků do EU

Vydáno: 4. 8. 2010
Autor:

Nařízením 605/2010/ES se nahrazuje rozhodnutí 2004/438/ES a stanovuje se seznam třetích zemí a náležitosti osvědčení.

Nařízení 605/2010/ES stanovuje veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie

V této sféře dosud platilo rozhodnutí 2004/438/ES s veterinárními a hygienickými podmínkami a pravidly pro veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství, které bylo několikrát změněno. V zájmu jasnosti evropského práva bylo toto rozhodnutí nahrazeno výše uvedeným nařízením, které platí od 1. srpna 2010. Přechodné období pro dovoz produktů s již vydaným osvědčením trvá do 30. 11. 2010.

Příloha 1: "Seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Evropské unie, s uvedením typu tepelného ošetření požadovaného pro tyto komodity:

Příloha 2: "Vzory veterinárních osvědčení  vydávaných příslušným orgánem země původu"

   „Mléko-RM“: veterinární osvědčení pro syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I, které je určené pro další zpracování v Evropské unii před jeho použitím pro lidskou spotřebu.

   „Mléko-RMP“: veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě ze syrového mléka určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I.

   „Mléko-HTB“: veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci B přílohy I.

   „Mléko-HTC“: veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I.

   „Mléko-T/S“: veterinární osvědčení pro syrové mléko nebo mléčné výrobky k lidské spotřebě pro tranzit přes území Evropské unie/skladování na území Evropské unie.

Úřední Věstník ES, L 175, 10.07.2010, s.1

 

Pro zajištění bezpečnosti platí pro sféru mléka a mléčných výrobků především následující předpisy:

Směrnice 2002/99/ES stanoví předpisy pro dovoz produktů živočišného původu, které jsou určeny k lidské spotřebě, ze třetích zemí. Stanoví, že takové produkty mají být dováženy do Evropské unie, pouze vyhovují-li požadavkům použitelným pro všechna stádia produkce, zpracování a distribuce těchto produktů v Evropské unii, nebo pokud nabízejí rovnocenné veterinární záruky.

Nařízení 853/2004/ES stanoví zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu vztahující se na provozovatele potravinářských podniků.  Rozšiřuje oblast působnosti hygienických pravidel platných pro mléko na všechny druhy savců a stanoví, že syrovým mlékem se rozumí mléko hospodářských zvířat, které nebylo podrobeno ohřevu nad 40 °C a nebylo ani ošetřeno žádným způsobem s rovnocenným účinkem.

Nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a prováděcí pravidla, která musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat při provádění obecných a zvláštních hygienických opatření.

Nařízení 470/2009/ES stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu.