Bezpečnost potravin

4. evropská konference o Xylella fastidiosa

Vydáno: 10. 3. 2023
Autor: KM EFSA


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá 4. evropskou konferenci o Xylella fastidiosa s aktivním přispěním hlavních výzkumných iniciativ EU a nadnárodních výzkumných iniciativ zaměřených na X. fastidiosa  BeXylBIOVEXOERC MultiX a EUPHRESCO. Konferenci budou předsedat Blanca B. Landa, která koordinuje projekt BeXyl (Beyond Xylella) financovaný EU, a Giuseppe Stancanelli, který vede tým pro hodnocení rizik pro zdraví rostlin v EFSA. Vědecký výbor této konference zahrnuje vědce ze všech partnerských organizací a externích recenzentů.

4. evropská konference o Xylella fastidiosa se bude konat 20. srpna 2023 v Lyonu (Francie) jako satelitní akce Mezinárodního kongresu o patologii rostlin (ICPP2023).

Prezentace a diskuse zhodnotí výsledky výzkumu, k němuž došlo od prvního odhalení X. fastidiosa v Evropě v roce 2013. Během tohoto posledního desetiletí dva velké výzkumné projekty financované Evropskou unií zaplnily mezery ve znalostech o charakteristických prvcích ohnisek nákazy, ukotvily odolnou síť pro monitorování a testování a dosáhly výsledků, které podpořily a ovlivnily činnost výzkumných pracovníků, zúčastněných stran a tvůrců politik.

Cíle akce

Program 4. evropské konference bude odrážet pokrok v rámci multidisciplinárního výzkumu a bude diskutovat o vědeckých přístupech k vývoji a testování praktických a použitelných řešení pro kontrolu a udržitelný management ohnisek X. fastidiosa v EU.

Konference a diskuse se budou týkat nejnovějších zjištění, údajů a poznatků o X. fastidiosa, včetně:

  • Biologie, ekologie a genetiky patogena;
  • Epidemiologie a modelování X. fastidiosa;
  • Interakce hostitelských rostlin a rezistentní/tolerantní zárodečné plazmy rostlin;
  • Nástroje pro dohled a včasnou detekci;
  • Vektorové biologie a udržitelné kontrolní strategie;
  • Endofytické mikrobiální zdroje pro X. fastidiosa řízení fastidiosy;
  • Udržitelné a integrované strategie pro zvládání škůdců a chorob pro prevenci a snížení dopadu onemocnění X. fastidiosa.

Kdo by se měl zúčastnit

Konference je otevřena výzkumníkům, kteří se zabývají tématy souvisejícími s X. fastidiosa, nebo kteří se pouštějí do nového výzkumu tohoto tématu. Důležitými přispěvateli do diskuse budou rovněž hodnotitelé rizik, manažeři rizik a zúčastněné strany.

Fyzická účast je omezena na maximálně 300 účastníků.

Výzva k abstraktům

Odborníci na X. fastidiosa jsou vyzváni, aby předložili abstrakt pro ústní nebo plakátovou prezentaci na internetových stránkách ICPP2023 do 15. března 2023.

Iniciativa mladých výzkumných pracovníků

EFSA uhradí ubytování a cestovné určitému počtu odborníků v rané fázi jejich kariéry, aby podpořil jejich účast na 4. evropské konferenci o X. fastidiosa. Pro získání podpory musí takový odborník:

  • být přednášejícím přijaté ústní nebo plakátové prezentace;
  • být doktorandem nebo odborníkem v rané fázi kariéry (tj. někým, kdo získal titul PhD/doktorát (ekvivalent plného pracovního úvazku) v posledních osmi letech;
  • být pracovníkem veřejné výzkumné organizace či vysokoškolské školy.

Registrace

Registrace je možná on-line (ZDE).
Lhůta pro registraci je 12. dubna 2023.

EFSA si vyhrazuje právo posuzovat registrace s cílem zajistit rovnováhu v geografickém, genderovém a institucionálním zastoupení účastníků. Přednost budou mít aktivní účastníci.

Potvrzení o přijetí bude zasláno krátce po ukončení registrace.

Konečný program bude zveřejněn později na webu EFSA.

Logistické informace

Akce bude v angličtině. Tlumočení nebude poskytováno.
Účast na konferenci je bezplatná.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu nebo organizace 4. evropské konference o Xylella fastidiosa, kontaktujte nás prosím na adrese: xylella_conference@efsa.europa.eu

Zdroj: EFSA