BSE

Bovinní spongiformní encefalopatie je také známa pod označením BSE nebo “nemoc šílených krav”. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění projevující se změnami v chování, poruchami koordinace pohybů a končící vždy letálně (smrtí). Za původce onemocnění jsou považovány škodlivé bílkoviny = priony, které hostitelský organizmus napadají bez imunitní odezvy, hromadí se v centrálním nervovém systému a způsobují zde nezvratné patologické změny. BSE byla poprvé úředně zjištěna ve Velké Británii v listopadu 1986, v ČR se první případ vyskytl v r. 2001. Dnes již toto onemocnění není příliš aktuální, poslední případ byl v ČR zaznamenán v roce 2009, EU v roce 2018 evidovala jeden nový případ ze Spojeného království.

BSE se řadí mezi přenosné spongiformní encefalopathie (TSE), mezi které patří např. i klusavka ovcí (scrapie). Jedná se o neurodegenerativní onemocnění projevující se změnami v chování, poruchami koordinace pohybů a končící vždy letálně (smrtí). Za původce onemocnění jsou považovány škodlivé bílkoviny = priony, které hostitelský organizmus napadají bez imunitní odezvy, hromadí se v centrálním nervovém systému a způsobují zde nezvratné patologické změny. Inkubační doba u infekcí TSE je u všech vnímavých zvířat velmi dlouhá, např. u skotu 2 až 10 let a u ovcí a koz 1-5 let v závislosti na velikosti infekční dávky, vnímavosti k onemocnění a stresovým vlivům.

Creutzfeldt-Jakobova choroba u člověka má zřejmě stejného původce jako BSE.

Základní ochranná opatření přijatá k prevenci (BSE):
– zákaz zkrmování masokostních mouček,
– odstraňování specifikovaného rizikového materiálu,
– monitoring – vyšetřování zvířat.

Všechna opatření proti BSE vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ve znění pozdějších předpisů.
Od počátku roku 2001 do konce roku 2018 bylo vyšetřeno 1 951 347 kusů skotu a pouze u 30 z nich byl zjištěn pozitivní výsledek na BSE.. V rámci aktivního monitoringu klusavky u ovcí a koz bylo od roku 2002 do konce roku 2018 vyšetřeno celkem 33 253 ovcí a koz a zjištěno celkem 62 případů klusavky – 54 případů klasické formy klusavky a 8 případů atypické formy klusavky.

Na jatkách jsou přijímána přísná opatření, aby nemohlo dojít ke kontaminaci masa specifikovaným rizikovým materiálem (SRM) v případě, že by zvíře bylo postižené Bovinní spongiformní encefalopatií. Odstraňování specifikovaného rizikového materiálu je v ČR prováděno od roku 2000 a je realizováno na jatkách nebo bourárnách masa. Samotné SRM je následně neškodně odstraněno v asanačních podnicích. Výsledkem zpracování SRM v asanačních podnicích je masokostní moučka a kafilerní tuk, které jsou následně úplně zlikvidovány spoluspálením. Funguje mezinárodní systém rychlého ohlašování výskytu každého dalšího případu, aby bylo možno učinit operativní opatření. Vyvíjejí se metody, které by spolehlivě určily výskyt BSE již u živých zvířat z odebrané krve. (sk, neh, man, 05/2020)

 

Další informace:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/tse-bse-klusavka-scrapie-cwd/

Související články z portálu Bezpečnosti potravin