BfR

BfR je Spolkový úřad pro hodnocení rizik (The Federal Institute for Risk Assessment, Das Bundesinstitut für Risikobewertung) Spolkové republiky Německa. Sídlem úřadu je Berlín.
Motto BfR je: „Rozpoznat rizika – chránit zdraví
Úřad BfR byl založen 1. listopadu 2002 za účelem posílení ochrany zdraví spotřebitele.
Úřad je vědeckou institucí, která vypracovává znalecké posudky a stanoviska k otázkám bezpečnosti potravin a krmiv, bezpečnosti chemikálií a produktů. Úřad tak plní důležitou úlohu v optimalizaci ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin. BfR spadá do oblasti působnosti Spolkového ministerstva výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele (BMELV). Ve svém vědeckém hodnocení a výzkumu je úřad BfR nezávislý. Více informací

Úkoly
Mezi úkoly úřadu BfR patří klasifikace stávajících a detekce nových zdravotních rizik, vypracování doporučení k omezení rizik a komunikace v rámci tohoto procesu. Výsledky práce BfR tvoří podklad pro vědecké konzultace zúčastněných spolkových ministerstev a jiných úřadů, například Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL) a Spolkového ústavu pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (BAuA). Hodnocení a doporučení BfR nejsou ovlivněna hospodářskými, politickými ani společenskými zájmy a jsou určena občanům. Více informací

Klasifikace rizik
Klasifikace rizik je prováděna na základě mezinárodně uznaných vědeckých kritérií hodnocení. Na základě výsledků analýzy rizik Úřad popř. formuluje úkony k minimalizaci rizik.
BfR vydal Příručku pro zdravotní klasifikaci v ochraně spotřebitele, která je podkladem pro všechna hodnocení potenciálních zdravotních rizik z potravin, chemických látek a spotřebitelských produktů prováděných BfR.

Komunikace rizik
BfR ze zákonného nařízení informuje veřejnost o potenciálních, identifikovaných a klasifikovaných rizicích, která mohou pro spotřebitele skrývat potraviny, látky a produkty. Hodnocení musí být transparentní a srozumitelná. Výsledky jsou – při zachování důvěrnosti chráněných údajů – veřejně přístupné na domovské stránce BfR.
Úřad diskutuje s představiteli významných cílových skupin z politiky, vědy, svazů, hospodářství a nevládních organizací formou odborných konzultací, vědeckých konferencí a spotřebitelských fór.

Výzkum
BfR provádí vlastní výzkumy zaměřené na témata, která úzce souvisejí s jeho úlohou klasifikace v oblasti ochrany zdraví spotřebitele a bezpečnosti potravin.

Spolupráce
BfR vědecky spolupracuje s mezinárodními institucemi a organizacemi, ale i s institucemi jiných států, které jsou činné v ochraně zdraví spotřebitele a bezpečnosti potravin. Stěžejní význam má spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA).

Součástí BfR jsou:
Národní referenční laboratoře (Nationale Referenzlaboratorien, NRL)
17 referenčních institucí, z nichž 14 je NRL z oblasti bezpečnosti potravin, geneticky modifikovaných organismů, hygieny potravin, původců zoonóz a monitoringu antibiotické rezistence a středisko pro expertízu vína.

Spolkové středisko pro laboratorní praxi (Bundesstelle für Gute-Labor Praxis, GLP)
Kompetentní pro národní a mezinárodní koordinaci a harmonizaci otázek relevantních GLP a pro kontrolu testovacích zařízení GLP v SRN a v zahraničí.

ZEBET – Centrální středisko pro evidenci a klasifikaci substitučních a doplňkových metod pokusů na zvířatech (Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Erganzungsmethoden zum Tierversuch)
ZEBET se zasazuje o to, aby legální pokusy na zvířatech, kde to je možné, byly nahrazeny alternativními pokusnými metodami.

Komise BfR
15 poradních komisí shromažďuje v Německu odborné znalosti, aby mohly být předány mezinárodním grémiím. Tak je zajištěn rychlý přístup na odbornou síť nejen v kritickém období.

Komise:
•    Spotřební produkty (kuchyňské náčiní, obaly potravin)
•    Hodnocení otrav, intoxikací
•    Biologická nebezpečí
•    Výživa, dietetické produkty, nové potraviny a alergie
•    Zhodnocení a standardizace expozice
•    Krmiva a výživa zvířat
•    Geneticky modifikované potraviny a krmiva
•    Hygiena
•    Kontaminanty a jiné zdravotně nežádoucí látky v potravinovém řetězci
•    Kosmetické přípravky
•    Potravinářská aditiva, aromatické látky a pomocné látky při zpracování
•    Přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua
•    Farmakologicky účinné látky a veterinární léčiva
•    Výzkum a sledování rizik
•    Analýzy vína a ovocných šťáv

Národní komise pro kojení
Jejím úkolem je podpořit kojení v Německu.

Kontaktní místo EFSA
BfR je kontaktním místem EFSA, koordinuje výměnu vědeckých informací mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a veřejnými institucemi kompetentními pro bezpečnost potravin a krmiv v Německu, jakož i představiteli ekonomiky, politiky, vědy a spotřebitelských svazů. 
(kou, 2013)

Zdroj:
BfR http://www.bfr.bund.de/en/the_federal_institute_for_risk_assessment__bfr_-572.html (Englisch)
BfR http://www.bfr.bund.de/de/das_bundesinstitut_fuer_risikobewertung__bfr_-280.html  (German)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin