SZPI

SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) je organizační složka státu, která je přímo podřízená Ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin, který kontroluje zejména potraviny rostlinného původu a suroviny k jejich výrobě.

SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, a rovněž předměty a materiály přicházející do styku s potravinami. Od roku 2015 přibyla do kompetencí SZPI také kontrola reklamy a kontrola pokrmů v některých zařízeních společného stravování. Tyto kompetence se vztahují na uvádění na trh, tedy mimo jiné na výrobu, uchování, přepravu i prodej (včetně dovozu).

Kontrolní postupy představují provádění auditů u provozovatelů potravinářských podniků, provádění komplexních kontrol hygienických podmínek, HACCP a sledovatelnosti potravin při výrobě a uvádění potravin na trh, provádění kontrol v oblasti doplňků stravy, internetového obchodu, dovozu, kontrol na odhalení falšování, kontrol chráněných označení atd.

Základním typem kontrol jsou audity a komplexní kontroly zaměřené na bezpečnost potravin (kontrola mikrobiologických požadavků a kontrola obsahu cizorodých látek). Dalším typem je kontrola jakosti (např. obsahu tuku, cukru, vlhkosti, senzorických znaků nebo správnosti označování výrobků apod.).

Komplexně pojatá kontrola umožňuje účinně zaměřit pozornost na komodity, na analyty nebo do míst, kde lze předpokládat nejvíce nedostatků nebo kde lze očekávat nejvyšší efekt kontroly. Pojetí a realizace kontroly potravin vycházejí z právní úpravy (zejména ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI nebo zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)) a odpovídají principům kontroly potravin uplatňovaných v členských státech Evropské unie.

Spotřebitelé mohou podat také podnět ke kontrole (zde).

V roce 2003 bylo při SZPI zřízeno Národní kontaktní místo (resp. Jednotné kontaktní místo) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) pro ČR.

Zdroj:

Stránky SZPI