RASFF

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva – (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.

Na evropské úrovni funguje systém rychlého varování již od roku 1979 a je spravován Evropskou komisí (EK). Je zřízen formou sítě, která kromě EK zahrnuje členské státy EU, státy Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko) a od roku 2002 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

EK komunikuje v členských státech s tzv. jednotnými kontaktními místy. Jednotné kontaktní místo je v České republice totožné s tzv. národním kontaktním místem (NKM) pro RASFF a bylo zřízeno při Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI). NKM v České republice dále komunikuje s členy sítě, resp. jejich kontaktními osobami. Celý systém v ČR je pak koordinován Ministerstvem zemědělství (MZe).

MZe každoročně zpracovává a publikuje Zprávu o činnosti systému RASFF v ČR. Podle zprávy za rok 2021 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, přičemž se jednalo o výskyt patogenních mikroorganismů (zejména rodu Salmonella). Zpráva vychází ze zprávy o činnosti systému RASFF v EU, kterou každý rok zpracovává a publikuje Evropská komise.

Systém RASFF vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715. V České republice je fungování tohoto systému podrobně upraveno Nařízením vlády č. 98/2005 Sb.

Týdenní hlášení jsou v českém překladu zveřejňována jako „Hlášení v systému RASFF“ na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz. Oznámení lze také přímo sledovat v portálu systému RASFF.

Zdroj:

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2021

Související články z portálu Bezpečnosti potravin