MRL

Maximální limity reziduí (MLR) nebo také z anglického jazyka Maximum Residue Levels (MRL) jsou maximální právní limity (hladiny) reziduí (pesticidů nebo veterinárních léčiv), které jsou stanoveny pro potravinářské komodity nebo komodity určené ke krmným účelům.

MLR pro pesticidy: U pesticidů (viz Pesticidy) autorizovaných pro zemědělské účely jsou MLR stanoveny na maximální bezpečné úrovni, za předpokladu, že se pesticidy používají podle zásad správné zemědělské praxe (Good Agricultural Practice – GAP) a také na základě nejnižší expozice nezbytné pro ochranu zranitelných spotřebitelů. MLR jsou odvozeny po komplexním posouzení vlastností účinné látky a zamýšleného použití pesticidu. Tyto zákonné limity se vztahují také na dovážené potraviny.

MLR není toxikologický limit a ojedinělé překročení není nezbytně důvodem k obavě z hlediska veřejného zdraví nebo zdraví zvířat. MLR pro široký okruh pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu stanovuje aktuálně platná konsolidovaná verze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005. Pravidla berou do úvahy bezpečnost všech spotřebitelských skupin, např. kojenců, dětí a vegetariánů. MLR pesticidů zpřístupňuje Komise také prostřednictvím online databáze MLR pesticidů.

MLR pro veterinární léčiva: Maximální limit reziduí (MLR) je nejvyšší přípustná koncentrace reziduí (farmakologicky účinných látek) v potravinářském výrobku získaném ze zvířete, kterému byl podán veterinární léčivý přípravek nebo které bylo vystaveno působení biocidního přípravku určeného k použití v chovu zvířat. MLR je taková koncentrace, která nepředstavuje pro zdraví člověka žádné toxikologické riziko.

Stanovení hodnot MLR pro jednotlivé farmakologicky účinné látky usnadňuje ochranu veřejného zdraví lidí i zvířat a umožňuje sjednocení a zjednodušení mezinárodního obchodování s veterinárními léčivy a s potravinami živočišného původu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 stanovuje postupy Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí (MLR) farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu. Úplný seznam farmakologicky účinných látek a jejich klasifikace podle MLR je uvedena v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010.

Látky, pro které je MLR stanoven, jsou uvedeny v příloze k nařízení Komise 37/2010 spolu s příslušnými hodnotami MLR specifikovanými pro jednotlivé farmakologicky účinné látky, pro cílové druhy zvířat, resp. pro příslušné tkáně potravinových zvířat nebo produkty z nich.

Zdroj a další informace:

Internetové stránky Evropské Komise

Internetové stránky úřadu EFSA

Internetové stránky úřadu EMA

Související články z portálu Bezpečnosti potravin