MRL

MRL (Maximum Residue Levels) jsou maximální legální limity (hladiny) reziduí (pesticidů nebo veterinárních léčiv), které jsou stanoveny pro potravinářské komodity nebo komodity určené ke krmným účelům.

MRL pro pesticidy: U pesticidů (viz Pesticidy) autorizovaných pro zemědělské účely jsou MRL stanoveny na maximální bezpečné úrovni, za předpokladu, že se pesticidy používají podle zásad správné zemědělské praxe (Good Agricultural Practice Approach). MRL není toxikologický limit a ojedinělé překročení není nezbytně důvodem k obavě z hlediska veřejného zdraví nebo zdraví zvířat.
MRL pro široký okruh pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 a nařízení Komise (ES) č. 839/2008 (mění přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005). Pravidla berou do úvahy bezpečnost všech spotřebitelských skupin, např. kojenců, dětí a vegetariánů.
MRL pesticidů zpřístupňuje Komise prostřednictvím online databáze MRL pesticidů.

MRL pro veterinární léčiva: Definice pojmu „maximální limity reziduí“ je uvedena již v  nařízení Rady (EEC) č. 2377/90 jako maximální koncentrace rezidua léčiva (vyjádřená v mg/kg nebo μg/kg čerstvé tkáně) v potravinách živočišného původu, která vzniká v důsledku používání veterinárního léčivého přípravku a kterou může Společenství uznat v potravinách za legálně povolenou nebo přijatelnou.
MRL je taková koncentrace veterinárního léčiva, která nepředstavuje pro zdraví člověka žádné toxikologické riziko.
Stanovení hodnot MRL pro jednotlivé farmakologicky aktivní látky usnadňuje ochranu veřejného zdraví lidí i zvířat a umožňuje sjednocení a zjednodušení mezinárodního obchodování s veterinárními léčivy a s potravinami živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 stanovuje postupy Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí (MRL) farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu. Úplný seznam farmakologicky aktivních látek a jejich klasifikace podle MRL je uvedena v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010.
Látky, pro které je MRL stanoven, jsou uvedeny v příloze k nařízení Komise 37/2010 spolu s příslušnými hodnotami MRL specifikovanými pro jednotlivé farmakologicky aktivní látky, pro cílové druhy zvířat, resp. pro příslušné tkáně potravinových zvířat nebo produkty z nich. (ber, 2013)

Legislativa:
Nařízení 396/2005/ES
Nařízení 470/2009/ES
Nařízení 37/2010/EU
Nařízení 839/2008/ES (mění přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005)

Zdroj:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/harmonizace-limitu-pro-rezidua-pesticidu-v-eu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/nova-databaze-maximalnich-limitu-rezidui-pesticidu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/maximalni-limity-rezidui-farmakologicky-ucinnych-latek-a-pesticidu-v-potravinach-zivocisneho-puvodu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/maximalni-hladiny-rezidui-pesticidu.aspx

Související články z portálu Bezpečnosti potravin