Karbofuran

Karbofuran patří mezi syntetické chemické látky, patřící do skupiny nejjedovatějších karbomátových pesticidů. Chemický vzorec karbofuranu: (ISO) 2,2- dimethyl- 2,3- dihydro- 1- benzofuran- 7- yl- N- methylkarbamát. Jedná se o bílou krystalickou hmotu, která je bez zápachu.
Karbofuran je nervový  jed, působí velmi rychle, jeho důsledkem je celkové ochrnutí, ochrnutí dýchacího svalstva (svalová obrna) a smrt nastává udušením. Karbofuran je toxický při vdechnutí a při požití, dále dráždí oči a je vysoce toxický pro vodní organismy.

Karbofuran byl poprvé registrován v USA a to v roce 1969. V zemědělství se pesticidy obsahující karbofuran užívaly k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců.
Čistý karbofuran byl  zákonem číslo 157/1998 Sb., o chemických látkách klasifikován jako vysoce toxický a nebezpečný životnímu prostředí.

Dne 13. června 2007 rozhodla Evropská komise o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a rozhodla o odnětí přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
Státní veterinární správa ČR informovala již v únoru 2008, že byl přijat zákaz prodeje přípravku s obsahem karbofuranu (Furadan). Přípravky (pesticidy) s obsahem  karbofuranu byly  v posledních letech zneužívány  k otravám volně žijících živočichů po celé České republice.

Příznaky intoxikace karbofuranem:  Bolesti hlavy, pocit nevolnosti, slabost a závratě, bolesti břicha, nucení na zvracení a samotné zvracení, dýchavičnost, zvýšené pocení a zúžení zorniček. (ber, 2013)

Legislativa:
Rozhodnutí Komise 2007/416/ES ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2467)
Nařízení  899/2012/EU  ze dne 21. září 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, … , karbaryl, karbofuran, karbosulfan, … v některých produktech a na jejich povrchu, a kterým se do uvedeného nařízení doplňuje příloha V s uvedením standardních hodnot
Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

Zdroj:
http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=160  
http://www.karbofuran.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu/
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/verejne-zdravi/kontrolni-plan-pro-rezidua-pesticidu/kontrolni-plan-rezidua-2012-14.html
http://www.bezpecnostpotravin.cz/v-roce-2009-se-travit-nebude.aspx – SVS ČR
http://www.bezpecnostpotravin.cz/svs-cr-travit-zvirata-je-scestne-a-trestne.aspx  – SVS ČR

Související články z portálu Bezpečnosti potravin