Formaldehyd

Formaldehyd je bezbarvý hořlavý plyn, který je komerčně k dispozici jako:
– formalín (35–40% vodný roztok),
– formol (směs formaldehydu, formové kyseliny a metanolu ve vodě)
– hexametylentetramin (komplex formaldehydu s amoniakem).

Většina studií zaměřených na toxicitu formaldehydu se týká inhalace formaldehydu, což je pravděpodobně nejdůležitější cesta expozice. Údajů o účincích formaldehydu, který se přijímá stravou nebo se dostává do kontaktu s pokožkou, je málo.

Protože je formaldehyd rozpustný ve vodě, značně reaguje s biologickými makromolekulami (indukuje vytváření vazeb DNA–bílkovina a bílkovina–bílkovina) a rychle se metabolizuje. Účinky expozice se projevují hlavně v těch tkáních nebo orgánech, které přicházejí do prvního kontaktu s formaldehydem, tj. v dýchacím a trávicím traktu, včetně ústní a gastrointestinální mukózy.

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) neexistují důkazy, že formaldehyd, který se přijímá orální cestou, je karcinogenní (EFSA, 2006). Při inhalaci působí formaldehyd toxicky na epitel nosu u krys a myší a nad určitými koncentracemi indukuje, v závislosti na dávce, vyšší výskyt nádorů nosu. Epidemiologické údaje ukazují, že formaldehyd je pro člověka karcinogenní při inhalaci.

Formaldehyd se vyrábí průmyslově a používá se ve velkém počtu aplikací (např. zpracování dřeva, výroba papíru, plastů, barviv, textilu, dezinfekčních akonzervačních prostředků). Pro plastové materiály a předměty přicházející do styku s potravinami je stanoven specifický limit migrace formaldehydu ve výši 15 mg/kg.

Vědecká stanoviska EFSA k bezpečnosti formaldehydu:

* Stanovisko EFSA týkající se použití formaldehydu jako konzervačního přípravku během výroby potravinářských aditiv (30.11.2006)
* Stanovisko EFSA týkající se bezpečnosti formaldehydu použitého jako aditiva do krmiv pro drůbež (14.9.2004)
* Stanovisko EFSA k použití formaldehydu jako konzervačního prostředku pro siláže (20.4.2006)
(kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin