Biopotraviny

S rozvojem ekologického zemědělství se termín „biopotraviny“ začal používat pro „potraviny vyrobené z ekologicky vypěstovaných produktů“ (eko). Ekologické zemědělství je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje a od roku 1994 je součástí zemědělské politiky Evropské unie.   V České republice i v Evropě je ekologické zemědělství uznávanou metodou a je přesně legislativně definováno.

Jde o šetrný způsob hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovují zákazy či omezení při používání látek a postupů, které znečišťují a zatěžují životní prostředí anebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce. Ohleduplné zpracovatelské postupy při výrobě biopotravin vylučují použití syntetických látek, syntetických minerálních hnojiv, syntetických preparátů a herbicidů. Ekologické zemědělství vytváří pracovní příležitosti a tím udržuje osídlení venkova a tradiční charakter zemědělské kulturní krajiny.

Z hlediska potravinové legislativy se tedy za biopotraviny neboli ekopotraviny považují potraviny z ekologicky vyprodukovaných surovin (nikoli s využitím genetických manipulací). Platí pro ně všechny předpisy jako pro běžné potraviny, ale pokud je použito označení „ekologické“, „EKO“, „BIO“ nebo příslušný grafický znak (viz značka BIO) nebo jakýkoli údaj poukazující na ekologický, organický, přírodní nebo biologický způsob výroby, musí být splněny další legislativní požadavky a musí být získáno příslušné osvědčení.

Balené biopotraviny vyprodukované, kontrolované a certifikované v ČR tak musí na obale obsahovat: české biologo tzv. biozebru, evropské biologo, označení původu surovin a kód kontrolní organizace.

Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Toto logo musí nést na svých obalech nejen biopotraviny, ale všechny bioprodukty vyprodukované v České republice. Musí zde být také umístěn číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx).

Grafický znak  loga EU (společenství) označující ekologickou produkci je definován v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné. Pokud je použito, musí být evropské logo vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní organizace a informací o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v jednom zorném poli s tímto logem.

Evropské i národní předpisy stanovují podrobná pravidla pro ekologickou zemědělskou (rostlinnou i živočišnou) produkci a pravidla pro její zpracování. (sk, mil, 04/2020)

Legislativa:
– Nařízení Rady (EU) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů,
– Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Více informací:
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/biopotraviny/

Související články z portálu Bezpečnosti potravin