ADI – Akceptovatelný denní příjem

Akceptovatelný denní příjem – ADI (Acceptable daily intake) je množství určité látky (většinou aditiva nebo zbytku veterinárních léčiv nebo pesticidů) v potravinách nebo nápojích (včetně vody), které může být během celého života přijímáno bez zřetelného rizika pro zdraví. Hodnoty ADI jsou vyjadřovány obvykle v mg příslušné látky na kg tělesné hmotnosti na den.

Tato koncepce byla poprvé představena Radou Evropy v r. 1961 a následně Společným expertním výborem pro potravinová aditiva (JECFA) organizací FAO (Food and Agriculture Organisation = Organizace pro potraviny a zemědělství) a WHO (World Health Organization = Světová zdravotnická organizace). Důvodem byly obavy ze zvyšujícího se používání různých chemických látek v potravinářství.

Podobně i americký Úřad pro potraviny a léky (FDA) a Národní rada pro výzkum vydaly doporučení ověřovat nezávadnost látek v potravinách a používat „stonásobnou bezpečnostní rezervu“, tzn. stonásobek maximální bezpečné dávky zjištěné v dlouhodobých studiích na zvířatech. Při stanovování ADI se zvažují nejrůznější možné negativní účinky, a ty se jednotlivě dlouhodobě prověřují obvykle na experimentálních zvířatech a pozorováním na lidech. Již stanovené hodnoty ADI se průběžně ověřují.

Nejvyšší dávka, při které se nežádoucí účinek ještě neprojeví, se označuje jako NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), a ta se pak dělí bezpečnostním faktorem. Bezpečnostní faktor zajišťuje především vykompenzování rozdílů mezi zvířaty a lidmi, rozdílů mezi jednotlivými lidmi, včetně rozdílů ve zdravotním stavu, výživě, věku atd.

ADI lze příležitostně bez rizika překročit. Jedná se o zcela jinou hodnotu, než jsou nejvyšší přípustná množství látek v potravinách, stanovená právními předpisy a uváděná obvykle v mg/kg potraviny, která jsou stanovována pro jednotlivé potraviny tak, aby se při běžném způsobu stravování nedosahovalo hodnoty ADI.

Jiným parametrem je „toxicita“, jejíž hodnota znamená množství, při jehož příjmu (po určitou dobu) dochází ke zdravotnímu poškození. (sk, fiš, 05/2020)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin