Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost je základní požadavek, který musí být splněn u všech potravin uváděných na trh. Za účelem dosažení nezávadnosti jsou v celém potravinovém řetězci používány preventivní postupy (viz HACCP), s jejichž pomocí se závadám předejde nebo se včas odhalí.
Hlavním cílem potravinové legislativy (tzn. především zákona 110/1997 o potravinách a prováděcích vyhlášek, veterinárního zákona 166/1999 a prováděcích vyhlášek, zákona 258/2000 o veřejném zdraví a mnoha nařízení a rozhodnutí vydaných EU) je právě zajištění nezávadnosti. Ustanovení se týkají především hygieny (viz Hygienická praxe, Správná výrobní praxe), mikrobiologických požadavků, požadavků na aditiva, chemické kontaminanty, přírodní toxiny, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv apod. Požadavky jsou stanoveny pro různé skupiny potravin rozdílně v závislosti na míře rizika.
Označování
Nejdůležitější z údajů uváděných v rámci označování potravin jsou právě ty, které souvisejí se zdravotní nezávadností. Proto je třeba věnovat pozornost údajům: datum použitelnosti (spotřebujte do…), příp. datum minimální trvanlivosti, podmínky skladování, návod k přípravě.
U potravin živočišného původu se navíc požaduje, aby byl vyznačen důkaz, že  podnik byl z hlediska hygieny schválen k provádění určité činnosti. V oválném razítku se uvádí značka státu (české podniky: CZ), veterinární schvalovací číslo podniku a označení EHS. Na základě uvedeného čísla lze podnik identifikovat (viz Seznam českých schválených podniků na portálu www.svscr.cz).
Opatření
Dodržování předpisů kontrolují orgány dozoru. V případě zjištění zdravotní závadnosti nařizují orgány dozoru vyřazení potravin z trhu. ČR je zapojena do mezinárodního systému rychlého varování RASFF, který umožňuje rychlý přenos informací o závadách zjištěných v zahraničí.
Pro zachování zdravotní nezávadnosti potravin je nutné i v domácnosti při manipulaci s potravinami dodržovat hygienu a určitá pravidla (viz Mytí rukou, Kuchyně, Kuchyňské prkénko, Lednička). (hv, sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin