Výrobky s chráněným zeměpisným označením

Stále se zvyšující počet spotřebitelů přikládá při stravování větší význam jakosti potravin než jejich množství. Toto vyhledávání zvláštních produktů vyvolává poptávku po zemědělských produktech nebo potravinách s rozpoznatelným zeměpisným původem. „Zeměpisným označením“ se rozumí název, který popisuje zemědělský produkt nebo potravinu, které vděčí za své charakteristické znaky nebo za svou pověst zeměpisné oblasti, z níž pocházejí.

„Zeměpisné označení“ zahrnuje jednak „chráněné označení původu“ (CHOP) a jednak „chráněné zeměpisné označení“ (CHZO).

EU vytvořila rejstříky zeměpisných označení pro zemědělské produkty a potraviny, vína a lihoviny.

Aby mohl být název zapsán jako CHOP, musí všechny fáze produkce (např. získávání surovin, čištění a třídění, zpracování, dozrávání, příprava finálního produktu atd.) proběhnout v dané zeměpisné oblasti a vlastnosti produktu musí výlučně nebo v podstatné míře vycházet z jeho zeměpisného původu.

Aby mohl být název zapsán jako CHZO, musí se alespoň jedna fáze produkce uskutečnit v dané oblasti a spojení s dotyčnou oblastí může být odůvodněno zvláštní jakostí, pověstí nebo jinou vlastností spojenou s touto zeměpisnou oblastí. Pravidla na ochranu označení původu a zeměpisných označení jsou stanovena nařízením Rady (ES) č. 510/2006.

 

*DOOR: databáze Evropské komise výrobků s CHOP, CHZO, ZTS

*E-BACCHUS: databáze CHZO v ES pro vína pocházející ze zemí EU a třetích zemí

(kvas)