Vyřazení potravin z oběhu

V případě, že se přes všechna provedená opatření objeví na trhu závadná potravina, musí být z dalšího oběhu neprodleně vyřazena. Týká se to potravin, které
                     nesplňují požadavky na zdravotní nezávadnost,
                     jsou klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem,
                     mají prošlé datum použitelnosti,
                     jsou neznámého původu.
Do toho jsou zahrnuty např. potraviny překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy, potraviny balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají stanoveným požadavkům, potraviny nedostatečně nebo nesprávně označené, nebo neodpovídají jakostí požadavkům stanoveným vyhláškou nebo údajům deklarovaným výrobcem. Z oběhu musí být vyřazeny i potraviny páchnoucí (pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku) nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené.
Orgány dozoru mají podle zákona 110/1997 o potravinách ve své pravomoci nařídit vyřazení z prodeje, přičemž je stanoveno, jak s potravinami musí být naloženo.
ČR je zapojena do systému rychlého varování RASFF, který umožní provést rychlá opatření v případě, že závadná potravina zjištěná v jiném členském státě se vyskytuje i na českém trhu. (hv)