Veterinární léčiva

Veterinární léčiva jsou na jedné straně důležitým prostředkem k udržení zdraví zvířat, na druhé straně znamenají riziko, pokud by byla v nadměrném množství obsažena v potravinách živočišného původu. Státní autoritou v oblasti veterinárních léčiv v ČR je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), který reguluje přípustné látky.
Soustavně dochází k prověřování nežádoucích účinků dosud používaných i nových veterinárních přípravků.
Veterinární předpisy stanovují postupy a limity tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému zatížení potravin. Limity jsou stanoveny rozdílně pro skupiny látek s různou toxicitou.
Česká republika, stejně jako ostatní členské státy EU, mají úplný zákaz používání látek s hormonálním nebo thyreostatickým účinkem a beta-agonistů pro stimulaci růstu, nicméně tyto látky mohou být použity ve vymezených indikacích pro terapeutické účely. V USA a Kanadě je aplikace hormonů perorálně povolena, ale jsou pro to stanoveny zvláštní podmínky. 
Orgány SVS kontrolují, zda množství zbytků (reziduí) veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek nepřekračují stanovené hodnoty, a zda jsou potraviny z tohoto hlediska nezávadné. (hv, sk)