Úřad pro potraviny v ČR

Úřad pro potraviny je součástí ministerstva zemědělství od 1. dubna 2005, a to v souladu s Koncepcí potravinářství v ČR pro období po vstupu ČR do EU (2004 – 2013).

Úřad pro potraviny svou činností zastřešuje oblast potravin v ČR.
◾Je národním kontaktním místem pro pracovní orgány EU v oblasti  potravinového práva a potravinových standardů.
◾Je kontaktním místem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
◾Zodpovídá za resortní politiku kvality potravin a zpracovaných zemědělských výrobků, včetně regionálních potravin.
◾Řídí činnost hodnotitelské komise národní značky kvality KLASA.
◾Navrhuje úpravy právních předpisů ČR v oblasti výroby, kontroly, hygieny potravin a jejich zdravotní nezávadnosti.
◾Analyzuje trendy ve vývoji potravinářského a tabákového průmyslu v ČR a navrhuje směry jeho dalšího rozvoje.
◾Navrhuje a administruje národní dotační programy pro modernizaci a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu ČR, včetně programů na podporu technologií v oblasti potravinářství.
◾Koordinuje výkon státní správy dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti potravin. Pro posílení komunikace a koordinace mezi jednotlivými dozorovými orgány v působnosti MZe a Úřadem pro potraviny byl zřízen Výkonný výbor dozorových orgánů, který je tvořený statutárními zástupci dozorových orgánů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv) a ředitelem úřadu. Činnosti a postavení tohoto výboru jsou dány statutem.

Úřad pro potraviny má dva odbory:
◾Odbor potravinářský,
◾Odbor bezpečnosti potravin.

Odbor potravinářský je gestorem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, jako základního právního předpisu v oblasti potravinového práva EU. Je zodpovědný za implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních v oblasti výživového označování, a rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2004, o hygieně potravin. Odpovídá za dodržování zákonů v oblasti  potravin, tedy zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích  a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona  č. 61/1997 Sb., o lihu (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor bezpečnosti potravin  je koordinačním místem pro komunikaci s EFSA. Zajišťuje přenos dat mezi ČR a EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vypracovává strategii bezpečnosti potravin a krmiv. Řeší administraci schvalování geneticky modifikovaných potravin a krmiv, a potravin nového typu. Monitoruje výskyt cizorodých látek v potravním řetězci. Vypracovává koncepce bezpečnosti potravin s celostátní působností. Mimo jiné i koordinuje a metodicky řídí oblast využívání odpadů a vedlejších produktů zemědělství a potravinářství jako alternativní zdroje energie. (akt. 2015)

Více informací zde