Sledovatelnost

Sledovatelností (traceability, vysledovatelnost, dohledatelnost) se podle nařízení o bezpečnosti potravin č. 178/2002/ES (čl. 18) míní možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo látku určenou k přimísení do potraviny nebo krmiva.
Pro zajištění sledovatelnosti jsou podnikatelé působící v agropotravinářském sektoru povinni zavádět systémy a postupy, které umožní, aby potřebné informace byly na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
V případě zjištěné závažné závady u potraviny je pomocí takto poskytnutých informací možno dohledat příčinu a provést opatření, aby se závada neopakovala.
Součástí systému sledovatelnosti je důsledné vedení a uchovávání podnikové dokumentace o příjmu surovin a jejich využití, o distribuci výrobků, a také označování výrobní šarže. Proces je umožněn a usnadněn používáním počítačových programů. Jedním z nástrojů sledovatelnosti je např. používání dokumentu (passport) doprovázejícího jatečné zvíře od narození po porážku.
Orgány provádějící dozor v potravinářských podnicích posuzují v rámci inspekcí schopnost podniku vysledovat historii produktu. (sk)