Škůdci

Při výrobě, skladování a distribuci potravin musí být věnována velká pozornost živočichům, kteří škodí především tím, že potraviny kontaminují svými exkrementy nebo působí jako přenašeči nemocí. Nelze pominout ani skutečnost, že už jejich přítomností a množením se potraviny znehodnocují (škůdci jsou prostě společensky neúnosní). Škůdci ničí žírem, okusem a hlodáním potraviny a obalové materiály. Rozkoušou je tak, že změní jejich fyzikální, vzhledové a sensorické vlastnos­ti. Kromě toho jsou někteří škůdci schopni ničit technická zařízení např. tím, že vytvářejí systémy nor pod budovami a ničí jejich stabilitu a vodovzdornost. Hlodavci často přehlodají elek­trické rozvody a působí tak riziko zkratů a požá­rů. Mravenci farao, rusi a švábi zase vyhledávají útroby počítačů a potravinářských zařízení, kte­ré ničí trusem a zanáší je špínou.
Druhy živočichů
Hlavními představiteli ze světa hmyzu jsou švábi, rusi, mravenci, potemníci, zavíječi a moli, hlavními představiteli hlodavců jsou myši, potkani, krysy.
Kontaminace
Bezpečnost postižených skladovaných potravin je v důsledku přítomnosti škůdců snížena kontaminací alergenními a karcinogenními exkrety, lidskými mikrobiálními patogeny a toxikogenními/alergenními plísněmi, které skla­dištní škůdci přená­šejí.
Hlodav­ci infikují zdroje pitné vody (např. hanta­viry – původ­ci infekčních nemocí), které mohou mít fatální povahu. I členovci představují závaž­ná hygienická rizika, vzhledem k možnosti pře­nosu původců gastrointestinálních nemocí. Me­zi notorické přenašeče původců salmonelóz patří mouchy, švábi a mravenci. Potemníci rodu Tri­bolium kontaminují obiloviny a cereál­ní potraviny karcino­genními výměšky. Alimentární alergeny pocházejí zejména od skladištních a prachových roztočů a pisivek. Byly zaznamenány i případy anafylak­tických a anafylaktoidních reakcí po konzuma­ci potravin kontaminovaných alergeny roztočů. Pracovníci jsou ohrožováni aeroalergeny produkovanými škůdci (v prachu z obilovin, olejnin nebo mouky). U těchto profesí byl zjištěn zvýšený vý­skyt citlivosti (astma, vyrážky, alergie) vůči aler­genům obsažených v tělech a trusu roztočů. Skla­dištní škůdci jsou tak významnou příčinou „ne­mocí z povolání“. 
Opatření
Podle nařízení 852/2004/ES o hygieně u potravin je zabránění kontaminace způsobené zvířaty a škůdci a regulace těchto živočichů jednou ze základních podmínek. Desinsekce a deratizace je požadována i podle zákona 258/2000 o veřejném zdraví. (hv, sk)