Propelanty

Propelanty (hnací plyny) jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu. Například propelant oxid dusný ve šlehačce ve spreji.

V seznamu potravinářských přídatných látek jsou ve funkční skupině propelanty zařazeny tyto přídatné látky:
•    E 942 – Oxid dusný
•    E 943a – Butan
•    E 943b – Isobutan
•    E 944 – Propan

Jedna přídatná látka může v potravině zastávat více technologických funkcí a je na výrobci, do které funkční skupiny na seznamu přísad příslušnou přídatnou látku zařadí.

Propelanty s výrazně škodlivými účinky, které jsou v ČR a EU zakázané:
•    E940 – Dichlordifluormetan
•    E945 – Chlorpentanfluoretan
•    E946 – Oktafluorcyklobutan


Poznámka:
Potravinářská komora České republiky upozornila na chybu v překladu nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:
Balící plyny nebude zřejmě nutné ve složení vyznačovat jejich názvy nebo E kódy.
Nařízení v části C přílohy VII stanoví jako novou povinnost uvádět ve složení i balící plyny podle jejich názvů nebo E kódů. Kromě toho je povinné uvádět také označení „Baleno v ochranné atmosféře“.
Porovnáním několika jazykových verzí nařízení (slovenská, anglická) PK ČR však dospěla k závěru, že český překlad není správný a že v souladu zejm. s anglickým textem mají být namísto balících plynů uvedeny propelanty.
Nařízení tedy zakládá pouze povinnost uvádět ve složení propelanty a označovat je jejich názvem nebo E kódem. Povinnost označovat slovy „Baleno v ochranné atmosféře“ v případě, že byly při výrobě použity balící plyny, zůstává nedotčena.


Zdroj:
http://www.eufic.org/article/sk/1/8/artid/Niektorych-potravinarskych-pridavnych-latkach/           
http://www.kaloricke-tabulky.cz/temata/show/ecka-v-potravinach/92-balici-plyny-a-propelanty-v-potravinarskych-vyrobcich
Elektronická příručka PK ČR k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům