Potravinářská komora ČR

Potravinářská komora ČR založená v r. 2001 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. PK plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je representantem v oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v zemích Evropské unie, včetně organizací s celosvětovou působností.

Hlavní činností je:

  • Zastupování zájmů potravinářského průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu
  • Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů.
  • Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství vztah a nebo navazují na jeho činnost.

Vedlejší činností je zejména:

  • Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého potravinářského průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců.
  • Provozování potravinářského informačního systému.
  • Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin.

Řádnými členy PK mohou být profesní svazy, sdružení, společenstva a jiné obdobné organizace potravinářských výrobců nebo zpracovatelů zemědělské produkce. Školy, vědecké instituce, zájmové nebo jiné organizace a právnické i fyzické osoby, případně i jednotlivci mohou získat statut přidruženého člena s právem poradního hlasu.
K největším úspěchům PK se řadí, že se stala respektovaným zástupcem českých potravinářů ve vztahu k vládním institucím i z pohledu spotřebitelské veřejnosti. PK se profiluje jako významný iniciátor i oblasti podpůrných programů a partner pro státní správu při jejich implementaci. PK se podařilo ovlivnit některé legislativní normy ve prospěch průmyslu a spolupodílet se na zpracování dalších návrhů na národní a evropské úrovni. PK se významným způsobem podílí na marketingové podpoře českých potravinářských výrobků, např. prostřednictvím projektu Najdi si svého výrobce či spoluprací na projektu KLASA. Komunikace se spotřebiteli je jednou z priorit PK i s ohledem na propagaci zdravé výživy. Dlouhodobým cílem je, aby změna preferencí spotřebitelů znamenala konkurenční výhodu pro české výrobce. PK se v celé své činnosti hlásí k principu bezpečnosti potravin a celého potravinového řetězce od krmiv až o supermarkety. PK ČR jako zástupce výrobců potravin (AK ČR, PK ČR) se spolupodílí na činnosti Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, která byla v souladu se Strategií bezpečnosti potravin v ČR zřízena s cílem koordinovat činnost aktivity všech zainteresovaných vládních i nevládních institucí v rámci jejich vymezených kompetencí.
Podrobné informace o činnosti PK jsou dostupné na domovských stránkách či na stránkách Potravinářského zpravodaje.
(mch)