Označování vajec

Vejce se třídí podle jakosti do tříd A a B, přičemž pro maloobchodní prodej jsou určena pouze čerstvá vejce – třídy A. Vejce třídy B jsou určena pro průmyslové zpracování.
Vejce třídy A se třídí do skupin podle hmotnosti (S-XL):
XL – velmi velká: hmotnost 73 g a více
L – velká: hmotnost od 63 g do 73 g
M – střední: hmotnost od 53 g do 73 g
S – malá: hmotnost do 53 g

Pro dozorové orgány kontrolující hmotnost vajec jsou stanoveny odchylky od uvedené skupiny hmotnosti  v šarži (může být až 20 % vajec s nižší hmotností). Požaduje se, aby se vejce uchovávala při nekolísavé teplotě v rozmezí +5 C až +18 °C a aby se prodávala nejpozději 7 dní před uvedeným datem minimální trvanlivosti.

Na jednotlivých vejcích musí být uveden kód určující rozlišovací číslo producenta, který se skládá z:
a) metody chovu (označuje se číslem 0 až 3, pro vejce od nosnic chovaných ekologicky nebo ve volném výběhu nebo v halách nebo v klecích)
b) registračního kódu státu,
c) posledního čtyřčíslí registračního čísla hospodářství.
Při kontrolách šarží a balení vajec se připouští odchylka 20 % vajec s nečitelným označením.

Na spotřebitelském obalu vajec (se kromě základních údajů týkajících se firmy, názvu, počtu kusů uvádí:
– třída A, příp. slovo „čerstvá“
– číslo balírny/třídírny, kterému předchází značka státu, tzn. CZ, PL apod. – příslušný český podnik lze podle čísla najít na stránkách SVS, číslo třídírny však nevypovídá o původu vajec, ten vyplývá z kódu na vejcích!
– skupina hmotnosti (S až XL), případně nepovinně i rozsah hmotností
– datum minimální trvanlivosti (nejdéle 28 dní po snášce)
– doporučení pro uchovávání vajec v chladu
– slovně vyjádřený způsob chovu nosnic (tradiční chov či ekologická produkce)
– vysvětlení významu kódu producenta – může být uvedeno na vnitřní straně obalu.

Pokud se jedná o balená netříděná vejce, uvede se na obalu např. "Vejce různých velikostí" a celková minimální hmotnost v gramech.
Obzvláštní čerstvost lze vyznačit výrazem „extra“, přitom však musí být uvedeno i datum snůšky a také informace, že tato „extra čerstvost“ platí ve lhůtě 9 dnů od snůšky.

Z obalu se nepozná, z které ze zemí EU vejce pocházejí, pozná se pouze v které zemi byla vejce balena a tříděna. Kdo chce česká vejce, musí hledat označení CZ přímo na vejcích!

Při prodeji nebalených vajec musí být pro spotřebitele zřetelným a čitelným způsobem uvedeny tyto informace:
– třída jakosti A
– hmotnostní skupina
– údaj o způsobu chovu
– vysvětlení významu kódu producenta
– datum minimální trvanlivosti.

Vejce dovážená z třetích zemí, musí být označena kódem příslušné země stanoveném mezinárodní normou ISO 3166, z něhož lze rozpoznat zemi původu. EU prověřuje, zda tyto země poskytují dostatečné záruky rovnocennosti předpisů s předpisy Společenství.

Při prodeji vajec přímo od chovatele musí být viditelně označeno datum minimální trvanlivosti a informace o chovateli. I tato vejce mohou být prodávána nejpozději 21 dní po snůšce.
Pokud jsou prodávána vařená a barvená vejce, jsou považována za výrobek z vajec, u kterého stanovuje minimální trvanlivost a podmínky skladování sám výrobce a ručí za  ně. (sk)